13/07/2019 - 08:29

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố

Năng động thực hiện các giải pháp, quyết tâm hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu năm 2019 

Thông qua 19 Nghị quyết của kỳ họp

(CT)- Qua 3 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, dân chủ và đầy trách nhiệm, kỳ họp thứ 13 của HĐND thành phố Cần Thơ khóa IX đã hoàn thành chương trình đề ra và bế mạc vào chiều ngày 12-7-2019.

Buổi sáng ngày làm việc thứ 3, kỳ họp thứ 13 HĐND thành phố tiếp tục hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn với phần trả lời của Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố. Buổi chiều, ông Lê Quang Mạnh, Chủ tịch UBND thành phố, trình bày ý kiến về những vấn đề đại biểu đặt ra tại kỳ họp; việc điều hành kinh tế - xã hội (KT-XH), quốc phòng, an ninh (QPAN) 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Ông Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp của UBMTTQVN thành phố. Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận và đã nhất trí thông qua 19 nghị quyết trên các lĩnh vực.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, lưu ý: Về phát triển kinh tế, rà soát Nghị quyết nhiệm vụ năm 2019, có biện pháp quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra. Trong đó, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Quản lý chặt chẽ việc thu - chi ngân sách; mở rộng tín dụng, hỗ trợ, ưu tiên các chương trình, chính sách phát triển du lịch, nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và đưa vào sử dụng các công trình trọng điểm. Triển khai thực hiện hiệu quả các đề án, dự án tái cơ cấu, chuyển đổi nông nghiệp phát triển bền vững, ưu tiên phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, liên kết chuỗi giá trị, bảo đảm đầu ra cho nông sản, tăng thu nhập cho nông dân. Thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới theo lộ trình, kế hoạch, đảm bảo chặt chẽ, bền vững, không chạy theo thành tích; nâng chất các xã đã được công nhận. Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chú trọng đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, đẩy mạnh quảng bá, xây dựng thương hiệu du lịch, tập trung đầu tư phát triển ngành du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, có trọng tâm. Quản lý, sử dụng đất xây dựng đô thị đúng theo quy hoạch được phê duyệt; kịp thời điều chỉnh các quy hoạch không còn phù hợp; rà soát, kiên quyết thu hồi các dự án đã giao nhưng chủ đầu tư không đủ năng lực, không triển khai, kéo dài quá hạn định, gia hạn nhiều lần hoặc khai thác, sử dụng đất không đúng mục đích. Tăng cường kiểm tra, dự báo, kịp thời thực hiện các biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai, sạt lở bờ sông, kênh rạch, ngập nghẹt cục bộ.

Về văn hóa - xã hội, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị thực hiện đào tạo, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên các cấp; tăng cường công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống lành mạnh cho học sinh; thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, các đối tượng bảo trợ xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và phát triển công nghệ phù hợp tình hình thực tế trong đời sống, sản xuất... Về QPAN - nội chính cần đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu cho các đối tượng, đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung xóa các tệ nạn xã hội; kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn giao thông; thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm; tập trung xem xét, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân.

Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố nhanh chóng triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố; các ngành, các cấp chính quyền cần đề ra những biện pháp tổ chức thực hiện một cách năng động, tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, phối hợp chặt chẽ với UBMTTQVN cùng cấp và các đoàn thể. Đồng thời, đề nghị các đại biểu HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND thành phố thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, thường xuyên giám sát, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết đã ban hành; kịp thời phát huy, nhân rộng những mặt tích cực, sửa chữa, khắc phục những mặt còn hạn chế trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, nhất trí, cộng đồng trách nhiệm vì sự phát triển chung của thành phố.

NGỌC QUYÊN

Các nghị quyết (NQ) thông qua tại kỳ họp thứ 13 HĐND thành phố

1. NQ về kết quả thực hiện NQ của HĐND thành phố về tình hình KT-XH, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2019.

2. NQ về việc bổ sung danh mục chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C trọng điểm thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo NQ số 12/NQ-HĐND ngày 4-12-2015 của HĐND thành phố.

3. NQ việc sửa đổi, bổ sung danh mục dự án đầu tư thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 thành phố Cần Thơ ban hành tại NQ số 28/NQ-HĐND ngày 7-12-2018 của HĐND thành phố.

4. NQ về việc sửa đổi, bổ sung NQ số 30/NQ-HĐND ngày 7-12-2018 của HĐND thành phố về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2019.

5. NQ về việc sửa đổi, bổ sung NQ số 31/NQ-HĐND ngày 7-12-2018 của HĐND thành phố về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2019.

6. NQ về việc quy định về mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế; mức chi tiếp khách trong nước; đối tượng khách trong nước được mời cơm khi đến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ.

7. NQ về việc quy định mức chi hỗ trợ đối với UBMTTQVN cấp xã và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

8. NQ về việc quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã.

9. NQ về việc phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

10. NQ về việc phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, hội có tính chất đặc thù năm 2019 của thành phố Cần Thơ.

11. NQ về việc phê duyệt chỉ tiêu hợp đồng một số loại công việc theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, đơn vị của thành phố Cần Thơ năm 2019.

12. NQ về việc thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) trong năm 2019.

13. NQ về việc quy định mức học phí đối với các chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2019 - 2020.

14. NQ quy định nội dung, mức chi bảo đảm cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

15. NQ về việc đặt tên đường.

16. NQ về việc quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao.

17. NQ về việc thông qua mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đến năm 2020.

18. NQ thông qua chương trình giám sát năm 2020 của HĐND thành phố.

19. NQ về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 13 HĐND thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Chia sẻ bài viết