14/08/2010 - 07:53

Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Ngày 13-8, tại Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (HTXVN) đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ IV (2010 - 2015). Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải; lãnh đạo các Bộ, ban, ngành và gần 500 đại biểu đại diện cho Liên minh Hợp tác xã trong cả nước đã tham dự Đại hội.

Đồng chí Trương Tấn Sang trao tặng bức trướng của BCH TƯ Đảng cho Liên minh HTX Việt Nam. Ảnh: HUY HÙNG (TTXVN)

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Phát triển kinh tế tập thể không chỉ có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế mà còn có ý nghĩa chính trị-xã hội sâu sắc, đó là con đường đi lên CNXH của những người sản xuất nhỏ, phù hợp với trình độ phát triển và nhận thức của họ. Phát triển HTX, bộ phận nòng cốt của kinh tế tập thể, để kinh tế tập thể cùng với kinh tế nhà nước ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân, là một trong những yếu tố quyết định bảo đảm định hướng XHCN của nền kinh tế thị trường ở nước ta. Đồng chí lưu ý, trong nhiệm kỳ 2010-2015, đối với việc phát triển khu vực kinh tế tập thể, Liên minh HTXVN cần củng cố và phát triển các tổ hợp tác đa dạng trong các lĩnh vực, ở mọi địa bàn có khả năng và điều kiện. Liên minh có trách nhiệm hướng dẫn các tổ hợp tác đăng ký hoạt động với UBND xã, phường; tạo điều kiện để các tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả, có định hướng phát triển lâu dài thành các HTX. Tập trung rà soát, đánh giá, có giải pháp tổ chức lại, đổi mới, củng cố các HTX yếu kém; hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ các HTX đã có tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động... Tăng cường tuyên truyền vận động, hướng dẫn, tạo điều kiện cho thành lập HTX mới ở mọi ngành, lĩnh vực, địa bàn. Khuyến khích phát triển HTX ở lĩnh vực mới, như HTX nhà ở, y tế, môi trường, HTX cung cấp các dịch vụ xã hội... Để làm tốt những nhiệm vụ này, Liên minh HTXVN cần phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các địa phương; tăng cường tuyên truyền các quan điểm, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, luật pháp, cơ chế, chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, về vai trò của kinh tế tập thể đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; làm tốt công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước bổ sung, hoàn thiện chủ trương, đường lối, luật pháp, cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế tập thể...

Báo cáo tổng kết tình hình khu vực HTX và kết quả hoạt động của Liên minh HTXVN nhiệm kỳ III (2005-2010) nêu rõ, Khu vực HTX đã có những chuyển biến tích cực, quan trọng, rõ nét cả về số lượng, cơ cấu, năng lực và chất lượng hoạt động. Cả nước hiện có trên 360.000 tổ hợp tác, tăng 20% so với năm 2005; trên 18.000 HTX và 53 liên hợp HTX, trong đó có 8.500 HTX chuyển đổi và 9.744 HTX thành lập mới; tăng gần 13% so với năm 2005. Các HTX cũ về cơ bản đã chuyển đổi xong, từng bước được củng cố, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động. Số HTX thành lập mới trong các ngành, lĩnh vực tiếp tục tăng, đa dạng về đối tượng tham gia, lĩnh vực hoạt động, quy mô và phạm vi đầu tư sản xuất, kinh doanh...

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Liên minh HTXVN nhiệm kỳ IV (2010-2015) gồm 135 ủy viên. Đồng chí Đào Xuân Cần, Ủy viên TW Đảng được bầu giữ chức Chủ tịch Liên minh HTXVN nhiệm kỳ mới.

HỒNG QUẢNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết