13/03/2019 - 16:08

Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân nông thôn

(CT)- Theo Ban Chỉ đạo Các chương tình mục tiêu quốc gia TP Cần Thơ, giai đoạn 2016-2018, việc thực hiện tiêu chí số 16 về văn hóa tại các xã xây dựng nông thôn mới của thành phố bám sát phương châm vừa đảm bảo đạt tiêu chuẩn nông thôn mới hiện đại, vừa giữ gìn được nét văn hóa truyền thống.

Hiện TP Cần Thơ có 32/36 xã có trung tâm văn hóa xã; 282/291 ấp có nhà văn hóa ấp. Hầu hết các Trung tâm văn hóa - thể thao xã đều được trang bị các trang thiết bị như: bàn, ghế hội trường, phòng chức năng, thiết bị âm thanh, truyền thanh, tủ, sách, báo, tạp chí… để tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nơi đây cũng là địa điểm tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và một số các hoạt động khác của địa phương... Thời gian tới, bên cạnh việc tăng cường nguồn lực củng cố và phát triển hệ thống cơ sở vật chất văn hóa, thể thao đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của người dân, thành phố tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa; gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống và nhu cầu hưởng thụ của người dân địa phương.

CHI MAI

Chia sẻ bài viết