05/03/2013 - 08:55

Năm 2013, triển khai 3 chương trình lớn về khoa học và công nghệ

(ĐCSVN) – Theo Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), năm 2013, 10 chương trình quốc gia về KH&CN sẽ được đưa vào hoạt động, trong đó có 3 chương trình lớn đặc biệt quan trọng có thể làm thay đổi diện mạo của KH&CN Việt Nam.

Theo đó, 3 chương trình lớn gồm: Chương trình sản phẩm quốc gia, chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao và chương trình đổi mới KH&CN quốc gia.

Cùng với đó, nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu được đặt ra là hoàn thiện thể chế và đổi mới cơ chế quản lý tổ chức hoạt động KH&CN, quan trọng nhất là trình Quốc hội về Luật Khoa học công nghệ (sửa đổi). Bộ cũng sẽ phối hợp với Bộ Tài chính soạn thảo dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Ngân sách nhà nước và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI, nghiên cứu sửa đổi bổ sung Luật Năng lượng nguyên tử, Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Sở hữu trí tuệ để đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội...

Luật KH&CN sửa đổi, dự kiến sẽ được trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 5-2013.

BL

Chia sẻ bài viết