04/11/2008 - 08:53

Năm 2009, tập trung thanh tra lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng, tài chính, tín dụng...

Năm 2009, Thanh tra Chính phủ sẽ tập trung thanh tra một số lĩnh vực quản lý nhà nước như quản lý, sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng, hoạt động tài chính, tín dụng, việc cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước... nhằm phát hiện những sơ hở, bất cập để chấn chỉnh, xử lý kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chống lạm phát, phòng, chống tham nhũng và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Đó là nội dung cơ bản của Kế hoạch thanh tra năm 2009 được Thanh tra Chính phủ xây dựng để trình Thủ tướng phê duyệt.

Tháng 11-2008, Thanh tra Chính phủ sẽ hoàn thiện một số đề án (Đề án đổi mới công tác tiếp dân; Đề án kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; Đề án đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình đào tạo; Đề án phê chuẩn Công ước Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng; Dự thảo Chiến lược Quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; hoàn thành báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 Khóa X)... Đồng thời, Thanh tra Chính phủ đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và một số cơ quan khác ở Trung ương khẩn trương ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ công chức, viên chức theo quy định; hoàn thành việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2008 theo Nghị định số 37/2007/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thanh tra các bộ, ngành, địa phương kết thúc 541 cuộc thanh tra hành chính, phát hiện tổng giá trị sai phạm 37 tỉ 903 triệu đồng, 456,7 ha đất. Qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi 20 tỉ 985 triệu đồng, 448,5 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 29 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 2 vụ việc. Hoạt động thanh tra chuyên ngành trên một số lĩnh vực như: y tế, văn hóa, khoa học, công nghệ, môi trường... tiếp tục được đẩy mạnh, qua kiểm tra tại 6.392 đơn vị, cơ sở đã phát hiện 2.199 đơn vị có vi phạm và xử phạt hành chính 8 tỉ 270 triệu đồng.

Nhìn chung, công tác thanh tra trong thời gian qua được triển khai đồng bộ và hiệu quả, tác động tích cực đến công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đặc biệt là cuộc thanh tra diện rộng về việc chấp hành chính sách, pháp luật đối với ngành Thuế, tuy chưa kết thúc nhưng bước đầu đã góp phần chấn chỉnh hoạt động, góp phần tăng số thu của ngành Thuế trong năm nay.

PHÚC HẰNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết