19/09/2008 - 09:08

Mức chuẩn để xác định mức trợ cấp, phụ cấp đối với người có công với cách mạng là 650.000 đồng

(TTXVN)- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành Nghị định số 105/2008/NĐ-CP Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Theo đó mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định tại Nghị định này bắt đầu thực hiện từ ngày 1-10-2008 là 650.000 đồng.

Ban hành kèm theo Nghị định này là các bảng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với từng đối tượng gồm: mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng; mức trợ cấp thương tật đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh và mức trợ cấp thương tật đối với thương binh loại B.

Theo đó, tỷ lệ suy giảm khả năng lao động đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh ở mức 21% thì mức trợ cấp là 438.000 đồng/người/tháng và cao nhất là 2.086.000 đồng/người/tháng đối với người suy giảm 100% khả năng lao động. Đối với thương binh loại B, tỷ lệ tương ứng sẽ là 350.000 đồng (21%) và 1.666.000 đồng/người/tháng đối với người suy giảm 100% khả năng lao động...

Chia sẻ bài viết