06/09/2013 - 13:45

Luật Tổ chức Quốc hội năm 2001 cần tiếp tục được sửa đổi, bổ sung để phù hợp yêu cầu thực tiễn

Trong hai ngày 5 và 6-9, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị tổng kết việc thi hành Luật tổ chức Quốc hội năm 2001. Phó Chủ tịch Quốc Hội Uông Chu Lưu chủ trì Hội nghị.

Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh: Hơn 10 năm qua, Quốc hội tiếp tục được kiện toàn về tổ chức, có nhiều đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động. Hoạt động lập pháp đã được tăng cường và có nhiều chuyển biến tích cực. Các luật được Quốc hội ban hành có chất lượng ngày càng tốt hơn, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất và đồng bộ của hệ thống pháp luật...

Tuy nhiên, Luật tổ chức Quốc hội năm 2001 vẫn còn nhiều hạn chế. Nhiều quy định của Luật còn chung chung, chưa được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Một số quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc xây dựng luật, pháp lệnh, chưa thống nhất với Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008. Cơ cấu tổ chức hiện nay của các cơ quan Quốc hội còn có điểm chưa phù hợp với sự gia tăng về khối lượng công việc và yêu cầu về chất lượng ngày càng cao. Trong điều kiện số lượng dự án luật, số lượng các đoàn giám sát tăng, các vấn đề liên quan đến việc thực hiện các chức năng của Quốc hội ngày càng nhiều, tính chất ngày càng phức tạp... thì quy mô tổ chức và cơ cấu nhân sự hiện nay đang là một thách thức thật sự đối với Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội...

Hội nghị đã thảo luận nhiều vấn đề đang đặt ra. Đó là việc sửa đổi Luật tổ chức Quốc hội phải dựa trên cơ sở bám sát, thể chế hóa các quan điểm của Cương lĩnh, Văn kiện đại hội XI của Đảng, đồng bộ với nội dung sửa đổi Hiến pháp năm 1992, bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, xã hội. Các đại biểu cũng thảo luận về quy trình và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả kỳ họp Quốc hội; chất lượng lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước...

TIÊN MINH (TTXVN)

 

Chia sẻ bài viết