09/06/2008 - 01:53

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về thi đua yêu nước

(TTXVN)- Ngày 7-6-2008, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ra Lời kêu gọi về thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VII, toàn văn như sau:

Thưa đồng bào và chiến sĩ cả nước!

Cách đây 60 năm, ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Thực hiện lời kêu gọi của Người, dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, đoàn kết chặt chẽ trong Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, nhân dân ta với tấm lòng thiết tha yêu nước đã ra sức thi đua ái quốc với tinh thần “lấy sức ta để giải phóng cho ta”, “lấy sức dân mà xây dựng cuộc sống cho dân” làm nên những trang sử hào hùng của dân tộc ta trong thời đại Hồ Chí Minh; giữ vững độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; cả nước đi lên Chủ nghĩa xã hội; nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức, đưa công cuộc đổi mới ở nước ta đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Thế và lực của đất nước và dân tộc ta ngày càng lớn mạnh.

Hiện nay, đất nước ta đang có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Hơn bao giờ hết, đòi hỏi sự nỗ lực vượt bậc của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta.

Tiếp tục thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức thành viên, đồng bào, chiến sĩ

cả nước, đồng bào ta đang sinh sống ở nước ngoài hăng hái tham gia phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VII, với những nội dung trọng tâm như sau:

1. Đẩy mạnh phong trào thi đua trong lao động, sản xuất, học tập, công tác và hoạt động xã hội; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chung sức chung lòng cùng Đảng, Nhà nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”; trước mắt, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2008 và kế hoạch Nhà nước 5 năm 2006 - 2010.

2. Thi đua thực hiện thắng lợi chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phát huy dân chủ, thực hiện quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào, các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”.

3. Đẩy mạnh cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và tham gia đợt sinh hoạt chính trị về Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp nhằm góp phần nâng cao nhận thức về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, về vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới. Tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VII. Qua đó, góp phần củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Với truyền thống đoàn kết, yêu nước, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tin tưởng đồng bào, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta đang sinh sống ở nước ngoài hưởng ứng mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước với tinh thần “Người người thi đua; Nhà nhà thi đua; Ngành ngành thi đua”, lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VII.

Chia sẻ bài viết