31/01/2018 - 21:54

Lễ kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Sáng 31-1, tại Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 với chủ đề "Bản hùng ca Xuân Mậu Thân 1968".

Đọc diễn văn kỷ niệm Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao tầm vóc và ý nghĩa của sự kiện này: Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, của ý chí quyết tâm sắt đá, tinh thần quyết chiến, quyết thắng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta để giành độc lập tự do, được dẫn dắt soi đường, sự lãnh đạo tài tình, đường lối đúng đắn của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 cũng giúp Đảng ta rút ra những bài học thực tiễn quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. Từ trong khói lửa chiến tranh mà trực tiếp là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 cho thấy, vào những lúc khó khăn, gian khổ nhất, kể cả những lúc thực lực ta yếu hơn địch, chúng ta vẫn chiến đấu và chiến thắng vì được lòng dân, được nhân dân đùm bọc che chở, được nhân dân đi theo và ủng hộ.

Do đó, Đảng ta phải tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, để khẳng định uy tín của Đảng, khôi phục và củng cố niềm tin trước nhân dân, hiệu triệu và tập hợp được sức mạnh toàn dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quan trọng hôm nay...

Bên cạnh đó,  cần phải tăng cường giáo dục, bồi đắp lòng yêu nước, tình cảm cách mạng ngày càng sâu sắc, phong phú, đặc biệt cho thế hệ trẻ để lan tỏa, lan truyền các giá trị tốt đẹp, bồi đắp nâng cao hơn nữa lòng yêu nước, ý chí quyết tâm, vượt qua mọi khó khăn thử thách, tự chủ, tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo vươn lên mạnh mẽ, tranh thủ thời cơ, đẩy lùi, khắc phục nguy cơ, xây dựng đất nước thật sự phồn vinh bằng sức mạnh tinh thần như trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. 

XUÂN KHU (TTXVN)    

 

Chia sẻ bài viết