17/07/2013 - 21:55

TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG:

Kiên trì, quyết liệt phòng, chống tham nhũng

Sáng 17-7, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã họp phiên thứ ba. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì Phiên họp.

Tại Phiên họp này, Ban Chỉ đạo kiểm điểm, đánh giá về công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, bàn nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2013; cho ý kiến triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; cho ý kiến chỉ đạo xử lý về một số vụ án nghiêm trọng, phức tạp được dư luận xã hội quan tâm.

Ban Chỉ đạo đã đề ra 8 nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng từ nay đến cuối năm, trong đó tiếp tục chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tập trung tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, Kết luận hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; triển khai đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo.

Ban Chỉ đạo tiếp tục chỉ đạo việc hoàn thiện thể chế về phòng, chống tham nhũng; nghiên cứu, tham gia sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 (các nội dung liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng); khẩn trương xây dựng các quy định về trách nhiệm giải trình của cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp; Đề án tăng cường thực hiện và kiểm soát việc kê khai tài sản theo quy định của Đảng và Nhà nước; Đề án kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; Quy định việc chi trả qua tài khoản đối với tất cả các khoản chi từ ngân sách nhà nước cho cán bộ, công chức; khẩn trương sửa đổi, bổ sung quy định về các giải pháp phòng ngừa tham nhũng đang được thực hiện nhưng hiệu quả thấp (chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức do mình quản lý, phụ trách; khen thưởng người có thành tích trong phòng, chống tham nhũng).

Ban Chỉ đạo tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác điều tra, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các vụ án có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng; triển khai Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp hoặc dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

Ban Chỉ đạo tập trung chỉ đạo xử lý một số vụ việc, vụ án tham nhũng, án kinh tế có dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; chỉ đạo xây dựng Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương và các cơ quan trong xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, án kinh tế có dấu hiệu tham nhũng.

Ban Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp. Trong quý III, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng thành lập 7 Đoàn công tác do các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn để kiểm tra, giám sát một số ngành và địa phương trên toàn quốc.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng thống nhất chọn 8 vụ án và 2 vụ việc tham nhũng và kinh tế có dấu hiệu tham nhũng, phức tạp, dư luận quan tâm vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Ban Chỉ đạo yêu cầu các cơ quan chức năng cần sớm đưa ra xét xử một số vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Phát biểu kết luận Phiên họp, Tổng Bí thư nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2013, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã tiếp tục kế thừa, phát huy kinh nghiệm của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng khóa trước, triển khai các công việc nền nếp, bài bản. Việc xây dựng thể chế nhanh hơn, công tác phát hiện, xử lý tích cực hơn, việc thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng đã có tác động tích cực, rõ rệt trong công tác phòng, chống tham nhũng. Việc phát hiện, xử lý một số vụ án lớn có tác dụng răn đe, cảnh tỉnh. Hoạt động của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, hệ thống chính trị, các cơ quan báo chí tạo hiệu ứng tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng. Ý thức của các cấp các ngành trong công tác phòng, chống tham nhũng có chuyển biến tốt hơn.

Tuy nhiên, công tác phòng, chống tham nhũng còn những hạn chế: Một số cấp, ngành chưa quan tâm chỉ đạo ráo riết, quyết liệt. Hệ thống pháp luật chưa hoàn chỉnh, luật đã ban hành rồi nhưng chậm cụ thể hóa thành các nghị định, thông tư hướng dẫn. Một số vụ án trọng điểm lớn triển khai xử lý chậm, đặc biệt là trong khâu điều tra, giám định. Công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng chưa được như mong muốn.

Tổng Bí thư lưu ý: Công tác phòng, chống tham nhũng còn nhiều việc phải làm, phải làm lâu dài, kiên trì, kiên quyết. Đây là cuộc đấu tranh gian nan, lâu dài, phức tạp, hết sức khó khăn, không thể chủ quan, bằng lòng được. Các cơ quan chức năng cần phải tiếp tục cố gắng, chú ý hơn công tác xây dựng thể chế. Công tác kiểm tra đôn đốc các khâu, các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm cần được quan tâm hơn.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong 6 tháng cuối năm, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện thể chế về phòng, chống tham nhũng theo Kết luận Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI). Công tác tuyên truyền về phòng chống tham nhũng cần được triển khai bài bản hơn, đúng mức, khách quan, không bưng che những thiếu sót khuyết điểm, tạo niềm tin trong nhân dân. Đặc biệt, cần coi trọng triển khai các biện pháp phòng ngừa; tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc, chú trọng các khâu quan trọng, các địa bàn, lĩnh vực trọng yếu. Ban Chỉ đạo tập trung chỉ đạo một số vụ án tham nhũng, kinh tế lớn có dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm theo quy định của pháp luật; cố gắng xử lý dứt điểm một số vụ án lớn, hết sức chú ý khâu điều tra, giám định, xây dựng quy chế, biện pháp thúc đẩy khắc phục.

NGUYỄN SỰ - HƯƠNG THỦY (TTXVN)

 

Chia sẻ bài viết