10/07/2008 - 07:41

Khai mạc hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X

Sáng 9-7, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X họp Hội nghị toàn thể lần thứ 7. Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã phát biểu khai mạc hội nghị.

Theo chương trình công tác toàn khóa, Hội nghị lần này sẽ thảo luận và thông qua các đề án về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế”; “Vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn”.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: XUÂN TUÂN (TTXVN) 

Cũng tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương sẽ nghe báo cáo, thảo luận và cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008 và một số vấn đề khác.

Theo chương trình, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X sẽ làm việc từ 9-7-2008 đến ngày 17-7-2008.

THIỆN THUẬT (TTXVN)

Chia sẻ bài viết