10/06/2016 - 10:50

Nhịp cầu dân cử

Kết quả thực hiện chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của hđnd thành phố nhiệm kỳ 2011-2016

(Tiếp theo kỳ trước)

Đề án nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND nói chung và việc nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri nói riêng được Thường trực HĐND thành phố quan tâm thực hiện thường xuyên. Từ tháng 10-2011, nhằm kịp thời thông tin kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị đến cử tri thành phố, Thường trực HĐND thành phố chỉ đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố phối hợp với Báo Cần Thơ và Đài Phát thanh và Truyền hình TP Cần Thơ xây dựng và đăng tải nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trên chuyên mục "Nhịp cầu dân cử" (trên Báo Cần Thơ) và chuyên đề "Với cử tri thành phố" (trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình TP Cần Thơ) và trên mục "Trả lời ý kiến cử tri", "Giám sát và phản biện" trên trang thông tin điện tử của Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố.

Trong thời gian qua, các chuyên đề, chuyên mục này đã kịp thời đăng tải, thông tin đến cử tri kết quả trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố của các cơ quan, đơn vị trong thành phố. Qua các chuyên đề, chuyên mục, cử tri có thể biết được các ý kiến, kiến nghị của mình đã được xem xét, giải quyết hay chưa. Điều này đã góp phần làm giảm các ý kiến, kiến nghị của cử tri lặp đi lặp lại nhiều lần. Mặt khác, do phần trả lời được đăng tải công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng nên những người trả lời phải thận trọng và có trách nhiệm hơn trong việc xem xét, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Qua đó, góp phần đề cao vai trò, tăng cường trách nhiệm của giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương đối với lĩnh vực được phân công, phụ trách. Các chuyên đề, chuyên mục còn là nơi để các cơ quan, đơn vị tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật có liên quan đến lĩnh vực phụ trách, thông qua việc lồng ghép vào trong nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Nhìn chung hoạt động thông tin kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã góp phần từng bước tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND thành phố; phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân. Các chuyên đề, chuyên mục "Nhịp cầu dân cử", "Với cử tri thành phố", "Trả lời ý kiến cử tri", "Giám sát và phản biện" được đông đảo cử tri thành phố và đại biểu HĐND thành phố quan tâm theo dõi và đánh giá cao.

(Xem tiếp kỳ sau)

Chia sẻ bài viết