01/06/2015 - 10:07

Nhịp cầu dân cử

Kết quả sử dụng biên chế hành chính năm 2014

Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, các kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND thành phố và các Ban của HĐND thành phố về tình hình thực hiện biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính năm 2014, UBND thành phố cho biết như sau:

a) Biên chế giao đầu năm 2014:

Năm 2014, TP Cần Thơ được Bộ Nội vụ giao 2.128 biên chế công chức. Trên cơ sở này, HĐND thành phố giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính và quyết định tổng biên chế công chức, viên chức trong đơn vị sự nghiệp năm 2014 (Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 11-12-2013). Cụ thể như sau:

Tổng số: 2.128 biên chế

- Khối cơ quan cấp thành phố: 1.302 biên chế;

- Khối cơ quan cấp huyện: 809 biên chế;

- Biên chế dự phòng: 17 biên chế.

b) Biên chế giao bổ sung trong năm 2014:

- Tính đến ngày 30-10-2014, thành phố đã bổ sung 10 chỉ tiêu biên chế công chức cho các cơ quan: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố (2), Văn phòng UBND thành phố (1), các phòng chuyên môn thuộc Sở Công thương (1), Sở Ngoại vụ (2), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (1), Sở Tài chính (1), Ban Dân tộc (1), Phòng Tư pháp huyện Vĩnh Thạnh (1). Do đó, biên chế giao cho các cơ quan, đơn vị tính đến thời điểm ngày 30-10-2014 là:

Tổng số: 2.128 biên chế

- Khối cơ quan cấp thành phố: 1.311 biên chế;

- Khối cơ quan cấp huyện: 810 biên chế;

- Biên chế dự phòng: 7 biên chế.

c) Biên chế thực hiện:

Tính đến tháng 1 - 2015, biên chế thực hiện là 2.019 biên chế (chưa sử dụng 109 biên chế), trong đó:

- Biên chế công chức cấp thành phố: 1.257 (chưa sử dụng: 54);

- Biên chế công chức cấp huyện: 762 (chưa sử dụng: 48);

- Biên chế dự phòng: 7.

Chia sẻ bài viết