09/01/2012 - 21:20

Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự

Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư liên tịch số 24/2011/TTLT-BTP-BQP, ngày 15-12-2011 hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30-01-2012. Theo đó:

Đối tượng áp dụng, bao gồm: các tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do công chức các cơ quan thi hành án (THA) dân sự gây ra và các cơ quan có trách nhiệm bồi thường như: Tổng cục THA dân sự, Cục THA dân sự cấp tỉnh, Cục THA Bộ Quốc phòng, Chi cục THA dân sự cấp huyện, Phòng THA cấp quân khu; cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động THA dân sự và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bồi thường nhà nước.

Thông tư liên tịch số 24/2011/TTLT-BTP-BQP quy định cụ thể các điều kiện làm phát sinh trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong trường hợp người thi hành công vụ ra quyết định hoặc tổ chức thi hành quyết định về THA dân sự và trường hợp người thi hành công vụ không ra quyết định hoặc không tổ chức thi hành quyết định về THA dân sự. Quy định thống nhất về các văn bản xác định hành vi trái pháp luật, việc xác định lỗi cố ý của người thi hành công vụ, xác định phạm vi trách nhiệm bồi thường trong trường hợp ra hoặc cố ý không ra quyết định THA, trường hợp thu hồi, sửa đổi, bổ sung, hủy quyết định về THA, trường hợp phải bồi thường trong áp dụng biện pháp bảo đảm THA, trong cưỡng chế THA, thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Tòa án hoặc tạm đình chỉ, đình chỉ, tiếp tục THA, tổ chức thi hành hoặc cố ý không tổ chức thi hành quyết định về THA.

Hướng dẫn xác định thiệt hại được bồi thường, bao gồm các quy định về thiệt hại do tài sản bị xâm phạm, thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất, giảm sút. Ngoài ra, Thông tư liên tịch còn hướng dẫn thủ tục giải quyết bồi thường, bao gồm các quy định về hồ sơ yêu cầu bồi thường của người bị thiệt hại khi yêu cầu bồi thường; các thủ tục thụ lý, giải quyết yêu cầu bồi thường, cử người đại diện thực hiện việc giải quyết bồi thường, xác minh thiệt hại, tổ chức thương lượng việc bồi thường sau khi kết thúc việc xác minh thiệt hại...

NG.B (thực hiện)

Chia sẻ bài viết