06/09/2019 - 18:08

Hội thảo khoa học “Kiên Giang 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

(TTXVN)-  Ngày 6-9, tại thành phố Rạch Giá, Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Kiên Giang 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” (1969 - 2019).

 Gần 60 bài tham luận của các nhà khoa học, nhà quản lý, các ngành, các cấp, thầy cô giáo… trong tỉnh Kiên Giang đóng góp những nội dung quan trọng liên quan đến chủ đề hội thảo. Cụ thể là về việc thực hiện Di chúc, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng Đảng; tư tưởng đại đoàn kết, lấy dân làm gốc; đào tạo bồi dưỡng thế hệ trẻ, các bộ, đảng viên; tư tưởng nhân văn, văn hóa, xã hội, môi trường; tư tưởng kinh tế, chăm lo đời sống nhân dân; tư tưởng quốc phòng - an ninh, đối ngoại...

 Các tham luận khẳng định: Trước khi đi xa Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng, toàn dân và toàn quân ta bản Di chúc thiêng liêng, một văn kiện lịch sử cực kỳ quan trọng, kết tinh tư tưởng văn hóa, trí tuệ, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của một bậc vĩ nhân. Di chúc của Bác đã truyền cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta ý chí quyết tâm sắt đá, niềm tin mãnh liệt vào sức mạnh vĩ đại của dân tộc Việt Nam; sức mạnh của chính nghĩa và chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”; sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

 Phát biểu tại hội thảo, Tiến sĩ Phạm Công Khâm, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang, nhấn mạnh: Thông qua Hội thảo khoa học “Kiên Giang 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, làm cho tất cả cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cốt lõi trong Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khẳng định tầm vóc vĩ đại, ý nghĩa lịch sử và giá trị trường tồn của Di chúc đối với sự nghiệp cách mạng của nước ta nói chung và tỉnh Kiên Giang nói riêng. Năm mươi năm thực hiện Di chúc của Người là dịp để chúng ta đánh giá thành quả cũng như những mặt còn hạn chế trong việc triển khai thực hiện Di chúc trong thời gian qua nhằm ra sức phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa những điều căn dặn của Người đối với Đảng và dân tộc ta để phù hợp với tình hình mới. Việc đã làm, ta dâng lên Bác. Việc chưa làm, làm chưa tốt, ta phải làm cho bằng được.

 Tại hội thảo, nhiều ý kiến đóng góp nêu giải pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi Di chúc, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng thành phố Rạch Giá ngày càng văn minh, giàu đẹp; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, góp phần giữ gìn Đảng ta thật sự trong sạch; thực trạng và giải pháp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ở Kiên Giang để thực hiện thắng lợi Di chúc của Bác; Kiên Giang thực hiện di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chăm lo phát huy vai trò của thế hệ trẻ; Kiên Giang đẩy mạnh phong trào nông dân, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nhằm không ngừng nâng cao đời sống nhân dân theo di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh…

 Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tỉnh Kiên Giang cùng cả nước thực hiện công cuộc đổi mới hơn 30 năm qua và đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Từ một tỉnh nghèo, Kiên Giang đã vươn lên trở thành địa phương có kinh tế phát triển khá nhanh, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2006 - 2018 đạt 10,1%/năm; cơ sở vật chất - kỹ thuật được tăng cường; đời sống của các tầng lớp nhân dân không ngừng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo còn 4,1%, thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt gần 50 triệu đồng; khoa học - công nghệ và tiềm lực khoa học - công nghệ có bước phát triển nhất định; những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc được kế thừa và phát triển; quốc phòng - an ninh được củng cố tăng cường…

Chia sẻ bài viết