26/08/2009 - 08:30

Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt và hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp

* Triển khai kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

Sáng 25-8, tại Nha Trang (Khánh Hòa), Ban Tổ chức Trung ương đã khai mạc Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt và hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Tham dự có Bí thư (Phó Bí thư) Đảng ủy các cơ quan, ban, ngành Trung ương, lực lượng vũ trang, Tổng công ty, tập đoàn lớn và các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Chủ trì hội nghị, đồng chí Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nêu rõ: Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) đã quyết định tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng vào nửa đầu tháng 1-2011. Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 4-8-2009 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Hội nghị này nhằm quán triệt và hướng dẫn thực hiện chỉ thị trên của Bộ Chính trị có tầm quan trọng đặc biệt.

Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp cần quán triệt sâu sắc và thực hiện 4 yêu cầu của Chỉ thị số 37-CT/TW của Bộ Chính trị. Đó là, công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp phải trên tinh thần đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, phát huy dân chủ, trí tuệ, đoàn kết, giữ vững kỷ cương. Báo cáo của Ban chấp hành Đảng bộ phải tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng, cấp bách trước mắt và có ý nghĩa lâu dài của địa phương, rút ra được những bài học kinh nghiệm và nguyên nhân để có mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp sát hợp trong nhiệm kỳ tới. Cấp ủy khóa mới phải bảo đảm chất lượng, số lượng và cơ cấu hợp lý có tính kế thừa phát triển, lãnh đạo tốt việc thí điểm bầu trực tiếp Bí thư, Phó Bí thư, Thường vụ ở một số Đảng bộ. Trong quá trình chuẩn bị đại hội các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, các Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo tập trung giải quyết những tồn đọng, bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng của nhân dân.

Đồng chí yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng cần quán triệt sâu sắc Chỉ thị 37-CT/TW của Bộ Chính trị, phổ biến đến từng chi bộ; có kế hoạch chỉ đạo thực hiện nghiêm túc; đồng thời phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2010 và Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Tại hội nghị, đại diện các Ban của Đảng trình bày Dự thảo hướng dẫn công tác nhân sự Đại hội theo tinh thần Chỉ thị 37-CT/TW của Bộ Chính trị, Qui chế bầu cử trong Đảng, Công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng các cấp, Công tác nhân sự Ủy ban Kiểm tra đại hội đảng bộ các cấp và Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Ngày 26-8, Hội nghị tiếp tục thảo luận các dự thảo trên.

* Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành kế hoạch số 97-KH/BTGTW tuyên truyền đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Kế hoạch nêu rõ: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng sẽ diễn ra vào nửa đầu tháng 1-2011. Từ tháng 5 đến tháng 10-2010 sẽ diễn ra đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để đất nước phát triển bền vững.

Mục đích, yêu cầu của công tác tuyên truyền là: Thông qua công tác tuyên truyền đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng để giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức sâu sắc hơn về những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn thể hiện quá trình đổi mới tư duy của Đảng nhằm tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Hoạt động tuyên truyền đại hội đảng các cấp phải nêu bật tinh thần đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, mở rộng dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương trong Đảng và trong xã hội để tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội lần thứ XI của Đảng.Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng gắn với việc tích cực triển khai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và lồng ghép với việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước năm 2010. Cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy tinh thần cách mạng tiến công, phấn khởi, lạc quan, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để ngăn chặn suy giảm kinh tế, phấn đấu hoàn thành thắng lợi Kế hoạch 5 năm (2006-2010) và Kế hoạch 5 năm tiếp theo (2011-2015). Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại về đại hội đảng các cấp để giúp người Việt Nam ở nước ngoài và nhân dân các nước hiểu đúng, ủng hộ công cuộc đổi mới của nhân dân ta. Việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền đại hội đảng các cấp và Đại hội lần thứ XI của Đảng phải đề cao chất lượng, thiết thực, không phô trương, hình thức, lãng phí.

Các đợt tuyên truyền gồm: Đợt 1 từ cuối năm 2009 đến thời điểm hoàn thành đại hội đại biểu các tỉnh, thành phố và các cấp đảng ủy trực thuộc Trung ương vào cuối tháng 10-2010. Đợt 2 từ cuối tháng 10-2010 đến trước khi khai mạc Đại hội lần thứ XI của Đảng (1-2011). Đợt 3 trong thời gian tiến hành Đại hội lần thứ XI của Đảng. Đợt 4 sau Đại hội lần thứ XI của Đảng đến hết tháng 2-2011.

Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin Truyền thông chỉ đạo các phương tiện thông tin đại chúng mở các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng lần thứ XI của Đảng; tổ chức các hội nghị báo cáo viên ở các cấp tuyên truyền sâu rộng các nội dung tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội XI.

BÁ HƯNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết