17/06/2011 - 21:03

Hồ sơ, thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hằng tháng, hỗ trợ chi phí mai táng và tiếp nhận người cao tuổi vào cơ sở bảo trợ xã hội

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa ban hành Thông tư (TT) số 17/2011/TT-BLĐTBXH ngày 19-5-2011 quy định hồ sơ, thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hằng tháng, hỗ trợ chi phí mai táng và tiếp nhận người cao tuổi vào cơ sở bảo trợ xã hội. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15-7-2011.

* Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hằng tháng

Để được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, người cao tuổi hoặc gia đình, người thân, người giám hộ người cao tuổi kê khai đầy đủ thông tin vào Tờ khai thông tin của người cao tuổi và có bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc bản sao sổ hộ khẩu gửi UBND xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là UBND cấp xã).

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận Tờ khai thông tin của người cao tuổi, Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã tổ chức họp, xét duyệt hồ sơ. Kết quả xét duyệt được niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã trong thời gian 3 ngày, đồng thời thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng trong địa bàn xã.

Phòng LĐ-TB&XH có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch UBND cấp huyện trong thời gian 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị của cấp xã. Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm ký Quyết định trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi trong thời hạn 3 ngày làm việc.

* Thủ tục đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với người cao tuổi đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng

Gia đình, cá nhân, tổ chức thực hiện mai táng người cao tuổi làm hồ sơ gồm: đơn hoặc văn bản đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng, bản sao giấy chứng tử gửi UBND cấp xã. Trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, UBND cấp xã có trách nhiệm xem xét và có văn bản gửi Phòng LĐ-TB&XH xem xét, giải quyết.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ do cấp xã gửi, Phòng LĐ-TB&XH có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch UBND cấp huyện. Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm ký Quyết định thôi hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng và hỗ trợ chi phí mai táng đối với người cao tuổi trong thời hạn 2 ngày làm việc.

* Thủ tục tiếp nhận nuôi dưỡng trong cơ sở bảo trợ xã hội

Người cao tuổi hoặc gia đình, người thân, người giám hộ phải làm đơn, sơ yếu lý lịch của người cao tuổi gửi UBND cấp xã.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội tổ chức họp, xét duyệt hồ sơ của người cao tuổi và niêm yết công khai kết quả xét duyệt tại trụ sở UBND cấp xã trong thời gian 3 ngày, đồng thời thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ do cấp xã gửi, Phòng LĐ-TB&XH có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch UBND cấp huyện. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm ký Quyết định tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội đối với trường hợp tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ thuộc cấp huyện quản lý, hoặc ký văn bản đề nghị Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội do cấp tỉnh quản lý.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đề nghị của cấp huyện, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH xem xét và Quyết định tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội; trường hợp không tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội thì phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

Trường hợp người đủ 80 tuổi từ ngày 1-1-2011 trở về trước, thì được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng từ ngày 1-1-2011;

Các trường hợp không thuộc trường hợp nêu trên, được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng từ thời điểm người đó đủ 80 tuổi.

PHƯƠNG DUNG

Chia sẻ bài viết