08/07/2014 - 22:05

HĐND quận Ninh Kiều giám sát thực hiện Nghị định 92 của Chính phủ

(CT)- Ban kinh tế - xã hội HĐND quận Ninh Kiều vừa giám sát việc thực hiện Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22-10-2009, của Chính phủ “về chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với cán bộ công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã” tại các phường.

Qua giám sát, đoàn nhận thấy các phường đều tổ chức thực hiện Nghị định 92/2009/NĐ-CP đúng theo quy định; bố trí đủ các chức danh, đảm bảo thực hiện các chế độ chính sách cho những người hoạt động không chuyên trách, có vận dụng bố trí một vài chức danh kiêm nhiệm để tăng phụ cấp. Bên cạnh đó, chế độ và chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức phường được cải cách theo trình độ đào tạo, được tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… Có thể nói, Nghị định 92/2009/NĐ-CP là bước đột phá giải quyết những vấn đề về số lượng, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở phường, góp phần rất lớn để nâng cao chất lượng hoạt động và quyền lợi của đội ngũ ở cơ sở.

Qua giám sát, Ban Kinh tế - xã hội HĐND quận Ninh Kiều, kiến nghị UBND quận thực hiện tốt công tác tuyển dụng, quản lý cán bộ, công chức cơ sở; quan tâm thực hiện công tác đào tạo cán bộ; thực hiện tốt công tác nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức; có chính sách hỗ trợ kinh phí học tập đối với các trường hợp cán bộ công chức tự học tập nâng cao trình độ…

THANH THƯ

Chia sẻ bài viết