29/11/2011 - 21:36

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:

Gắn phong trào phụ nữ với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chung của đất nước

Sáng 29-11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với Đảng Đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) tại Trụ sở Trung ương Hội, về tình hình hoạt động Hội và phong trào phụ nữ những năm vừa qua, nhất là từ sau Đại hội XI của Đảng đến nay; những trọng tâm công tác phụ nữ thời gian tới. Cùng tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành Trung ương.

Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thanh Hòa đã báo cáo một số nét về tình hình đời sống và tư tưởng của các tầng lớp phụ nữ; kết quả thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 27-4-2007 của Bộ Chính trị, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng và Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ X; về công tác chuẩn bị Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XI. Trong những năm qua, Các cấp Hội Phụ nữ đã triển khai sâu rộng và hiệu quả các phong trào hoạt động, nhằm phát huy vai trò và những đóng góp quan trọng của phụ nữ vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, vun đắp, gìn giữ tổ ấm gia đình - những tế bào của xã hội. Phụ nữ cả nước đã tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể, tiêu biểu là các mô hình “hũ gạo tiết kiệm”, “kho thóc tình thương”... thực hành tiết kiệm được hàng trăm tỉ đồng, hàng ngàn tấn gạo, giúp đỡ lẫn nhau xóa đói giảm nghèo, vươn lên phát triển kinh tế gia đình, làm giàu chính đáng. Các cấp Hội đã có nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn phụ nữ thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là các chủ trương, chính sách liên quan đến phụ nữ, công tác phụ nữ và bình đẳng giới; xây dựng và thực hiện Đề án Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước... Tại buổi làm việc, các đại biểu đã đề cập một số khó khăn, thách thức và những vấn đề đặt ra đối với phụ nữ trong giai đoạn hiện nay, nhất là đối với nữ công nhân lao động tại các khu công nghiệp, nữ nông dân; các quy định về độ tuổi làm việc, học tập, nghỉ hưu.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Phụ nữ có vai trò, vị trí hết sức quan trọng trong xã hội, với hơn 50% dân số, hơn 48% lực lượng lao động xã hội. Cùng với sự phát triển của đất nước, phụ nữ ngày càng trưởng thành cả về số lượng và chất lượng, kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng bất khuất, trung hậu đảm đang, không ngừng phấn đấu, tận tụy làm việc, vừa lo việc nước, vừa lo việc nhà.

Nhấn mạnh cần có định hướng chiến lược, cơ bản, lâu dài cho công tác phụ nữ và hoạt động của Hội Phụ nữ, Tổng Bí thư yêu cầu các cấp Hội cần quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, những tư tưởng, định hướng lớn của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội (bổ sung, phát triển) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2010; từ thực tiễn hoạt động Hội thời gian qua, chuẩn bị thật tốt cho Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XI sắp tới, tiếp tục nâng cao vai trò của phụ nữ, gắn phong trào phụ nữ với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chung của đất nước. Yêu cầu đặt ra đối với hoạt động Hội Phụ nữ thời gian tới là: Tiếp tục nâng cao bản lĩnh, trình độ, năng lực của phụ nữ; đoàn kết, tập hợp phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp phụ nữ hưởng ứng thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vừa vận động phụ nữ đóng góp cho xã hội, vừa bảo vệ quyền lợi chính đáng của phụ nữ. Tổng Bí thư mong muốn Hội LHPNVN sẽ phát động và tổ chức thực hiện hiệu quả nhiều phong trào hoạt động của phụ nữ; động viên chị em chăm lo xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc, bình đẳng, đặc biệt là phát huy vai trò của phụ nữ trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ em. Các cấp Hội cần tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, chính quyền, xây dựng chính sách, đề xuất, thẩm định và giám sát thực hiện các chính sách; chú trọng xây dựng tổ chức Hội, tiếp tục phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, tổ chức thực hiện tốt các chương trình, đề án đã đề ra. Để làm tốt các yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, trước hết Hội LHPNVN cần làm tốt công tác cán bộ, chăm lo đào tạo bồi dưỡng cán bộ phụ nữ trong giai đoạn mới.

NGUYỄN THỊ SỰ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết