16/07/2013 - 08:19

Đối thoại với người khai hải quan, người nộp thuế hải quan

Tổng cục Hải quan vừa có Quyết định số 2363/QĐ-TCHQ, ngày 3-7-2013, ban hành quy chế tổ chức đối thoại với người khai hải quan, người nộp thuế của cơ quan Hải quan.

Hình thức đối thoại là đối thoại thường xuyên hàng ngày với người khai hải quan, người nộp thuế tại trụ sở cơ quan Hải quan các cấp và đối thoại định kỳ được thực hiện chủ yếu với các doanh nghiệp. Theo đó, Cục Hải quan tỉnh, thành phố sẽ tố chức hội nghị đối thoại định kỳ 3 tháng hoặc 6 tháng một lần.

Cơ quan Hải quan các cấp có trách nhiệm lập kế hoạch, xây dựng chương trình, nội dung đối thoại cho từng quý, 6 tháng, năm. Căn cứ kế hoạch và nhu cầu thực tế để xác định quy mô, thành phần tham dự cho từng lần đối thoại; quyết định việc tổ chức hội nghị độc lập hoặc phối hợp với các cơ quan khác có liên quan tổ chức đối thoại chung.

Cơ quan Hải quan các cấp khi tổ chức đối thoại phải chuẩn bị nội dung và tài liệu phục vụ đối thoại theo trình tự sau: căn cứ vào kế hoạch mục tiêu cụ thể của mỗi đợt đối thoại, cơ quan Hải quan các cấp tiến hành thu thập ý kiến tham gia đối thoại thông qua các hình thức: thư mời; phiếu thăm dò ý kiến; cổng thông tin điện tử hải quan; kiến nghị của người khai hải quan, người nộp thuế; thông tin do các cơ quan đơn vị chuyển đến; các vấn đề trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đồng thời trước khi thực hiện đối thoại, tất cả các kiến nghị của doanh nghiệp phải được xem xét, đề xuất hướng giải quyết. Các ý kiến được gửi đến phải được phân loại theo từng chuyên đề, từng nội dung, mức độ cấp thiết của nội dung kiến nghị để phân công cho đơn vị, bộ phận có liên quan chuẩn bị nội dung trả lời. Những kiến nghị vượt thẩm quyền, phải xin ý kiến cấp trên về hướng giải quyết.

Người trả lời đối thoại trực tiếp phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm quyền được giao để trả lời rõ ràng, chính xác đối với các ý kiến nêu ra. Những vấn đề có tính chất phức tạp, nhạy cảm, xét thấy không thể trả lời ngay tại hội nghị thì thu nhận đầy đủ thông tin để xem xét, trả lời sau hoặc mời người nêu kiến nghị đến làm việc tại trụ sở cơ quan Hải quan. Những vấn đề không thuộc trách nhiệm, thẩm quyền hoặc vượt quá thẩm quyền của cấp mình thì ghi nhận và chuyển giao cho cơ quan có trách nhiệm hoặc báo cáo cấp trên để trả lời sau.

Đối với công tác giải quyết công việc sau hội nghị đối thoại, cơ quan Hải quan các cấp có trách nhiệm tổng hợp, phân loại các nội dung đã được trả lời trực tiếp tại hội nghị; hoàn thiện lại nội dung để thực hiện công khai kết quả đối thoại. Các vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp đã được chủ tọa hội nghị ghi nhận chưa trả lời tại hội nghị, cơ quan chủ trì đối thoại có trách nhiệm tổng hợp, phân loại chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đồng thời gửi văn bản trả lời cho doanh nghiệp có vướng mắc biết.

PHƯƠNG DUNG (thực hiện)

 

Chia sẻ bài viết