28/07/2012 - 07:58

Đoàn cán bộ Ban Dân vận Trung ương kháo sát và làm việc tại TP Cần Thơ

(CT)- Ngày 27-7-2012, đoàn cán bộ của Ban Dân vận Trung ương, do đồng chí Trần Thị Bích Thủy, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, làm trưởng đoàn, đến khảo sát tình hình giám sát và phản biện xã hội (GS&PBXH) của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể chính trị - xã hội tại Cần Thơ.

Theo báo cáo của Thành ủy Cần Thơ, công tác GS&PBXH của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội trên địa bàn thành phố đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, giám sát toàn diện các cấp, các ngành trong thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, thông qua phản ảnh của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội, các buổi làm việc, các kỳ họp HĐND và Quốc hội đã giúp các cấp ủy đảng, chính quyền nắm được tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; những vấn đề bức xúc, kiến nghị, đề xuất của nhân dân được phản ánh và giải quyết kịp thời... Hoạt động giám sát của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội có tính chuyên sâu, chuyên đề, thông qua hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh chủ chốt do HĐND xã, phường, thị trấn bầu... Qua đó, góp phần quan trọng cho công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh, phát huy dân chủ trong đời sống xã hội; động viên mọi người tuân thủ kỷ cương pháp luật của Nhà nước; xây dựng xã hội ngày càng dân chủ, công bằng, văn minh...

Tuy nhiên, hoạt động GS&PBXH của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội vẫn còn một số hạn chế nhất định, do còn thiếu văn bản thể chế chủ trương của Đảng về GS&PBXH; chưa có quy chế GS&PBXH của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội, chưa xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm của chủ thể GS&PBXH; sự phối hợp, thống nhất hành động của MTTQ các cấp với các tổ chức thành viên trong tham gia góp ý, phản biện về xây dựng các dự án luật, pháp lệnh,... còn thiếu chặt chẽ. Những ý kiến đóng góp mang tính giám sát, kiến nghị, phản biện của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội đôi khi không nhận được phản hồi từ các cơ quan có thẩm quyền; năng lực giám sát, phản biện của các thành viên tham gia GS&PBXH,...

Đồng chí Trần Thị Bích Thủy, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, đánh giá cao công tác GS&PBXH của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của thành phố thời gian qua. Đồng chí cho biết mục đích của cuộc khảo sát là nhằm nghiên cứu, hoàn thiện Đề án “Xây dựng quy chế giám sát và phản biện xã hội (GS&PBXH) của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể chính trị - xã hội”. Qua đó, tạo hành lang pháp lý để MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt vai trò GS&PBXH.

QUỐC TRƯỞNG

Chia sẻ bài viết