11/02/2020 - 20:46

Đề nghị xem xét nâng mức phụ cấp và mức khoán kinh phí hoạt động 

Cử tri kiến nghị thành phố xem xét nâng mức phụ cấp đối với chức danh Bí thư kiêm Trưởng ấp, khu vực và nâng mức khoán kinh phí hoạt động cho 6 tổ chức hội, đoàn thể ở ấp, khu vực. Nội dung trả lời của Sở Nội vụ thành phố như sau:

Sở Nội vụ đã tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố ban hành Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND, ngày 6-12-2019 về việc quy định số lượng, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách phường, xã, thị trấn, ấp, khu vực (thay thế Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND của HĐND thành phố).

Để đảm bảo việc cân đối ngân sách của thành phố, Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND chủ yếu điều chỉnh mức phụ cấp của người hoạt động không chuyên trách để đảm bảo bằng theo mức khoán của Nghị định số 34/2019/NĐ-CP. Đồng thời, có chính sách hỗ trợ trách nhiệm công việc để tổng mức phụ cấp, mức hỗ trợ bằng với Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND. Bên cạnh đó, Nghị quyết  tiếp tục giữ nguyên mức khoán chi bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của các tổ chức ở ấp, khu vực theo Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND. Riêng đối với ấp có từ 350 hộ gia đình trở lên, Nghị quyết đã bổ sung thêm quy định nâng mức phụ cấp đối với Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ấp, Trưởng khu vực bằng 2,7 và Trưởng ban công tác Mặt trận bằng 2,3 nhân mức lương cơ sở, bằng theo mức khoán 5,0 của Nghị định số 34/2019/NĐ-CP.

Đối với ý kiến đề nghị của cử tri, Sở Nội vụ xin được ghi nhận và sẽ nghiên cứu để tham mưu UBND thành phố khi điều kiện cân đối ngân sách cho phép.

Chia sẻ bài viết