04/04/2013 - 21:48

Đề nghị tăng cường thanh tra, kiểm tra việc sử dụng xung điện để đánh bắt thủy sản

Cử tri quận Thốt Nốt đề nghị ngành chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý để hạn chế tình trạng sử dụng xung điện đánh bắt thủy sản trên sông, rạch. Nội dung Công văn trả lời của UBND quận Thốt Nốt, như sau:

UBND quận Thốt Nốt thường xuyên củng cố, kiện toàn và duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo chống sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản trên địa bàn quận. Đồng thời, đã thành lập Ban chỉ đạo cơ sở chống sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản tại 9/9 phường.

Ban chỉ đạo đã xây dựng kế hoạch hoạt động và tổ chức tập huấn, triển khai các văn bản quy định về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, lập danh sách các hộ khai thác thủy sản trên địa bàn; tiến hành dán 90 áp phích tuyên truyền về “Nghiêm cấm mọi tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép và sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản ở tất cả các vùng nước” trên địa bàn của 9 phường.

Năm 2013, Ban chỉ đạo chống sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản của quận tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền các văn bản pháp quy về nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản trên địa bàn quận. Đồng thời, tổ chức điều tra, thống kê danh sách các hộ khai thác thủy sản trái phép trên địa bàn; chỉ đạo Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội quận có chính sách hỗ trợ những ngư dân nghèo, khó khăn, không có đất sản xuất chuyển đổi ngành nghề… Bên cạnh đó, chỉ đạo Ban chỉ đạo cơ sở của các phường thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra và truy quét các đối tượng sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản trên địa bàn...

Chia sẻ bài viết