20/06/2013 - 08:36

Đề nghị tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động đấu thầu xây dựng

Cử tri quận Cái Răng đề nghị ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong hoạt động đấu thầu xây dựng và kiên quyết xứ lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Nội dung công văn trả lời của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, như sau:

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện pháp luật liên quan đến công tác đấu thầu trên địa bàn thành phố đạt được những kết quả nhất định. Chủ trương tăng cường phân cấp cho các bộ, ngành, địa phương kết hợp với công tác hậu kiểm trong đấu thầu được quán triệt và triển khai thực hiện đồng bộ từ Trung ương đến địa phương. Qua đó, từng bước khắc phục việc đấu thầu hình thức hoặc các hình thức đấu thầu kém cạnh tranh,… Từ đó, góp phần quan trọng trong việc sử dụng có hiệu quả nguồn vốn của Nhà nước, tăng cường tính minh bạch, cạnh tranh của công tác đấu thầu, nâng cao chất lượng công trình, thiết bị mua sắm và dịch vụ tư vấn,…

Tuy nhiên, hiệu quả công tác đấu thầu từ năm 2010 đến nay trên địa bàn thành phố vẫn còn một số tồn tại, như: cơ chế chính sách liên quan đến đấu thầu được ban hành và hướng dẫn chưa kịp thời; năng lực của chủ đầu tư, bên mời thầu, các tổ chức tư vấn còn hạn chế; công tác đào tạo chưa được triển khai toàn diện. Bên cạnh đó, chất lượng của một số công việc chuẩn bị cho đấu thầu (lập, trình, phê duyệt kế hoạch đấu thầu) chưa đảm bảo và chưa đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, chưa chuyên nghiệp; xu hướng đề nghị áp dụng hình thức chỉ định thầu vẫn còn nhiều;…

UBND thành phố đã thấy được những hạn chế đó và đã ban hành công văn chấn chỉnh việc thực hiện đấu thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố. Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố tham mưu cho UBND thành phố ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý về đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố… UBND thành phố cũng đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư thành lập tổ công tác liên ngành để kiểm tra công tác đấu thầu trên địa bàn thành phố.

 

Chia sẻ bài viết