20/01/2017 - 10:32

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị quản lý tốt quỹ nhà, đất công

Cử tri thành phố đề nghị ngành chức năng của thành phố rà soát, sắp xếp và quản lý tốt quỹ nhà, đất công. Nội dung trả lời của Sở Xây dựng thành phố như sau:

Sở Xây dựng đã rà soát và xây dựng Đề án khai thác quỹ nhà, đất công do Sở Xây dựng đang quản lý và được Thường trực Thành ủy, UBND thành phố thống nhất thông qua. Trên cơ sở Đề án được duyệt, Sở Xây dựng tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

- Tóm tắt nội dung của Đề án: Trong tổng số 710 căn, đề xuất 10 căn không đưa vào danh mục khai thác và có lộ trình chuyển đổi công năng sử dụng; 81 căn nhà tập thể xuống cấp sẽ thực hiện phương án di dời và tiến hành khai thác lại quỹ đất tại các khu di dời (đấu giá quyền sử dụng đất hoặc xây dựng lại quỹ nhà mới); 1 căn thuộc khu vực quy hoạch nên thực hiện di dời theo quy hoạch; 618 căn còn lại đưa vào danh mục khai thác quỹ nhà đất theo lộ trình năm 2016, 2017 và sau năm 2017, nhưng chậm nhất đến năm 2020.

- Mục tiêu của Đề án: Sử dụng có hiệu quả nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và phát triển được quỹ nhà ở mới; Hoàn chỉnh khung pháp lý làm cơ sở tiếp tục thực hiện công tác bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo quy định hiện hành; Tạo điều kiện cải thiện nhà ở cho cá nhân thông qua có quyền sở hữu nhà ở. Đồng thời, Nhà nước có nguồn thu cho ngân sách, giải quyết được một số nhà ở bị hư hỏng chưa có điều kiện cải tạo, xây dựng lại, góp phần chỉnh trang đô thị, ổn định phát triển kinh tế xã hội.

Chia sẻ bài viết