24/09/2013 - 21:56

Đề nghị mua bảo hiểm y tế cho lực lượng bảo vệ dân phố

Cử tri quận Cái Răng đề nghị thành phố quan tâm đóng bảo hiểm y tế cho lực lượng bảo vệ dân phố, Tổ trưởng các Tổ nhân dân tự quản. Nội dung trả lời của Sở Nội vụ thành phố, như sau:

Hiện nay, thực hiện Nghị định 62/2009/NĐ-CP ngày 27-7-2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, các địa phương đã thực hiện đầy đủ chế độ bảo hiểm y tế cho những người hoạt động không chuyên trách cấp xã (UBND cấp xã đóng 2/3, đối tượng thụ hưởng đóng 1/3). Ngoài ra, thực hiện Nghị định 29/2013/NĐ-CP ngày 8-4-2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, UBND thành phố đã ban hành Công văn số 2309/UBND-NCPC ngày 29-5-2013 về việc thực hiện bảo hiểm y tế đối với những người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu vực gồm các chức danh: Trưởng ấp, khu vực; Trưởng ban Công tác Mặt trận; Phó Trưởng ấp, khu vực (với số lượng tổng cộng là 3.150 người). Bên cạnh đó, trên cơ sở thống nhất của các sở, ngành có liên quan, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố mở rộng đối tượng được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho Ấp đội trưởng, Khu vực trưởng quân sự và công an viên ở ấp (số lượng tổng cộng là 1.274 người) với tổng mức hỗ trợ 3% theo quy định hiện hành khoảng 482 triệu đồng/năm. Nếu mở rộng thêm đối tượng Bảo vệ dân phố (825 người) và Tổ trưởng Tổ nhân dân tự quản (5.810 người) để ngân sách hỗ trợ ngoài quy định thì rất khó thực hiện trong thời điểm hiện tại.

Chia sẻ bài viết