07/09/2017 - 21:34

Đề nghị mở rộng phân cấp cho địa phương

Cử tri huyện Thới Lai kiến nghị thành phố phân cấp cho quận, huyện thẩm định thiết kế, dự toán đối với các công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 tỉ đồng (không bao gồm chi phí bồi hoàn thiệt hại và giải phóng mặt bằng) để chủ động trong triển khai thực hiện các dự án. Nội dung trả lời của Sở Xây dựng như sau:

Việc phân cấp thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng được thực hiện theo Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 22-11-2016 của UBND thành phố về việc phân cấp thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của UBND quận huyện. Về quy trình, trước khi trình UBND thành phố ban hành Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND, Sở Xây dựng đã lấy ý kiến các sở, ngành, UBND quận, huyện và thẩm định của Sở Tư pháp về phân cấp thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng.

Trước mắt, kính đề nghị UBND thành phố phân cấp cho phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND quận, huyện chủ trì thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng đối với công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp thuộc báo cáo kinh tế - kỹ thuật có tổng mức đầu tư dưới 5 tỉ đồng do UBND quận, huyện quyết định đầu tư xây dựng (vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách nhà nước).

Sau một năm thực hiện phân cấp cho phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc quận, huyện, Sở Xây dựng và sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành sẽ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện xem xét, nâng tổng mức đầu tư lên cho phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương.

Chia sẻ bài viết