17/09/2014 - 21:46

NHỊP CẦU DÂN CỬ

Đề nghị miễn, giảm quỹ quốc phòng, an ninh cho đối tượng chính sách, hộ nghèo

Cử tri thành phố kiến nghị thành phố xem xét, có chính sách miễn, giảm cho đối tượng chính sách, hộ nghèo trong việc thu quỹ quốc phòng, an ninh. Nội dung trả lời của Sở Tài chính thành phố, như sau:

Căn cứ Nghị quyết số 18/2010/NQ-HĐND ngày 3 - 12 - 2010 của HĐND thành phố về việc quy định mức đóng góp Quỹ quốc phòng, an ninh, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 20 - 1 - 2011 về việc thu, quản lý và sử dụng quỹ quốc phòng, an ninh, trong đó tại Điều 1 quy định như sau: "Quỹ quốc phòng, an ninh được lập ở xã, phường, thị trấn do cơ quan, tổ chức, hộ gia đình hoạt động, cư trú trên địa bàn tự nguyện đóng góp; ngoài ra, Quỹ quốc phòng, an ninh còn tiếp nhận mọi khoản đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để hỗ trợ cho xây dựng, huấn luyện, hoạt động của dân quân tự vệ và các hoạt động giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương…".

Như vậy, khoản đóng góp quỹ quốc phòng, an ninh được quy định tại Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND của UBND thành phố mang tính chất vận động đóng góp. Các khoản đóng góp quỹ quốc phòng, an ninh của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình nhằm để hỗ trợ cho công tác hoạt động tuần tra, canh gác của lực lượng dân quân tự vệ và các hoạt động giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Chia sẻ bài viết