15/08/2013 - 09:51

Đề nghị giảm mức đóng góp đối với quỹ quốc phòng - an ninh

Cử tri huyện Phong Điền và huyện Thới Lai kiến nghị Nhà nước xem xét lại mức đóng góp quỹ quốc phòng- an ninh đối với các hộ kinh doanh loại 3 và loại 4 xuống mức 240.000 đồng (hiện nay là 480.000 đồng/năm/hộ - có môn bài) bởi vì với mức đóng góp hiện nay, nhiều hộ không có khả năng đóng góp. Nội dung công văn trả lời của Sở Tài chính thành phố, như sau:

Hiện nay, mức vận động đóng góp quỹ quốc phòng -an ninh được thực hiện theo Nghị quyết số 18/2010/NQ-HĐND ngày 3 - 12 - 2010 của HĐND thành phố về việc quy định mức đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh và Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 20 - 1 - 2011 của UBND thành phố về việc thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng- an ninh.

Tại Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND của UBND thành phố, quy định mức đóng góp đối với hộ kinh doanh, sản xuất, mua bán, như sau: có bậc thuế môn bài bậc 1-2 là 60.000 đồng/tháng; bậc 3-4 là 40.000 đồng/tháng; bậc 5-6 là 20.000 đồng/tháng.

Do vậy, để tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh, sản xuất, mua bán và người dân khi tham gia đóng góp Quỹ quốc phòng, an ninh, đề nghị các địa phương tổ chức thu đóng góp Quỹ quốc phòng, an ninh theo từng tháng như đã quy định nói trên.

Với mức đóng góp như trên, toàn bộ số thu quỹ quốc phòng- an ninh để lại 100% cho xã, phường, thị trấn, nhưng số thu quỹ quốc phòng- an ninh có địa phương không đủ để chi cho công tác tuần tra, canh gác. Do đó, việc điều chỉnh giảm mức thu sẽ xem xét cụ thể khi sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 18/2010/NQ-HĐND.

 

Chia sẻ bài viết