28/10/2016 - 21:18

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị được tách thửa đất thuộc phạm vi quy hoạch dự án

Cử tri quận Bình Thủy phản ánh người dân có đất nằm trong quy hoạch không tách thửa cho con ra riêng được, không làm hộ khẩu được,… Cử tri đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét lại nếu quy hoạch chưa thực hiện thì cho tách hộ khẩu, tách thửa để cho người dân an tâm lao động, sản xuất. Nội dung trả lời của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Thủy như sau:

Việc thực hiện các quyền của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không bị hạn chế bởi quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 19 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP của chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai về các trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: "6. Người sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền."

Như vậy, các trường chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sẽ không được xem xét cấp giấy chứng nhận khi đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Chia sẻ bài viết