16/10/2013 - 21:51

Đề nghị đầu tư nạo vét các kênh rạch bị bồi lắng

Cử tri quận Cái Răng đề nghị thành phố quan tâm đầu tư vốn nạo vét rạch Cái Da. Cử tri các huyện Cờ Đỏ và Vĩnh Thạnh đề nghị thành phố đầu tư kinh phí nạo vét các kênh nội đồng bị bồi lắng, phục vụ cho sản xuất được thuận lợi. Nội dung trả lời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, như sau:

Theo báo cáo của Phòng Kinh tế quận Cái Răng, tuyến kênh Cái Da dài khoảng 3.000m đã bị bồi lắng làm ảnh hưởng rất lớn đến giao thông thủy và sản xuất của nhân dân. Nhưng do ngân sách của quận còn hạn hẹp nên chưa thể bố trí vốn đầu tư kịp thời. Quận Cái Răng đang đề nghị HĐND và UBND thành phố quan tâm bố trí vốn cho quận để đầu tư nạo vét kịp thời phục vụ nhân dân.

Theo phân cấp đầu tư của thành phố các tuyến kênh thủy lợi nội đồng sẽ do quận, huyện đầu tư. Ngành Nông nghiệp đã thường xuyên phối hợp và đôn đốc các quận, huyện lập kế hoạch và triển khai thực hiện nạo vét các tuyến kênh cấp II, cấp III và nội đồng từ các nguồn vốn như: cấp bù thủy lợi phí, kiên cố hóa kênh mương, sự nghiệp thủy lợi và các nguồn vốn khác do các quận, huyện quản lý đầu tư để phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí hằng năm bố trí cho đầu tư nạo vét các tuyến kênh nội đồng còn hạn chế, nên việc đầu tư chưa hoàn chỉnh, chưa phát huy hết tác dụng phục vụ tưới, tiêu cho sản xuất của nhân dân. Kính đề nghị HĐND và UBND thành phố quan tâm bố trí vốn để đầu tư hoàn chỉnh hệ thống kênh nội đồng phục vụ sản xuất của nhân dân.

Chia sẻ bài viết