22/11/2015 - 17:28

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị có giải pháp ngăn ngừa các biểu hiện chạy chức, chạy quyền

Cử tri thành phố đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành cần có giải pháp và biện pháp ngăn ngừa và xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực chạy chức, chạy quyền, bổ nhiệm cán bộ, công chức. Nội dung trả lời của Bộ Nội vụ như sau:

Tại điểm 6, Mục B phần I Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã đánh giá hạn chế, khuyết điểm trong công tác cán bộ: "Việc đổi mới công tác cán bộ còn chậm; thiếu cơ chế, chính sách cụ thể để thực sự phát huy dân chủ trong công tác cán bộ, phát hiện và sử dụng người tài; chậm đổi mới cơ chế, phương pháp và quy trình đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu. Tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy tội, chạy bằng cấp, huân chương chưa được khắc phục. Công tác cán bộ thiếu tầm nhìn xa. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thấp. Môi trường làm việc, chính sách cán bộ chưa tạo được động lực để khuyến khích, thu hút, phát huy năng lực, sự cống hiến của cán bộ; chưa cổ vũ ý chí phấn đấu vươn lên, sự gắn bó, tận tụy của cán bộ đối với công việc".

Để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm (các hiện tượng tiêu cực chạy chức, chạy quyền, bổ nhiệm cán bộ, công chức như cử tri đề cập), Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nội vụ đã đề ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ, giảm thiểu hiện tượng tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức như:

-Bộ Nội vụ tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19-3-2014 về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng. Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 922/QĐ-BNV ngày 29-8-2014 về Chương trình hành động của ngành Nội vụ triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

-Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ: Hằng năm cần rà soát, đánh giá cán bộ trong quy hoạch (làm rõ mặt mạnh, mặt tích cực, mặt hạn chế) để bổ sung những nhân tố mới; đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, minh bạch trong công tác quy hoạch.

-Trong công tác bổ nhiệm cán bộ phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn, điều kiện, năng lực, phẩm chất và quy trình, thủ tục.

-Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ kết hợp với việc đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ; kiên quyết xử lý những cá nhân, tổ chức có sai phạm, buông lỏng quản lý để cấp dưới sai phạm.

-Bên cạnh đó, việc tăng cường sự giám sát của cử tri, đại biểu Quốc hội đối với các hoạt động của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm công chức, viên chức sẽ khắc phục được những hiện tượng tiêu cực trong công tác cán bộ như cử tri đã nêu.

Chia sẻ bài viết