17/12/2013 - 20:51

Đề nghị có chính sách hỗ trợ nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn

Cử tri xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ đề nghị thành phố xem xét có chính sách hỗ trợ nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Nội dung trả lời của Ban Dân tộc thành phố, như sau:

Từ năm 2004, trên địa bàn thành phố đã tổ chức thực hiện Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20-7-2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn (gọi tắt là Chương trình 134). Sau khi hoàn thành Chương trình 134 (năm 2008), các hộ nghèo dân tộc thiểu số có khó khăn về nhà ở đã được hỗ trợ, cơ bản không còn nhà tạm, dột nát (mức hỗ trợ năm 2005: ngân sách Trung ương 5 triệu đồng/căn, thành phố không có vốn đối ứng; mức hỗ trợ năm 2007: ngân sách Trung ương 6 triệu đồng/căn, thành phố không có vốn đối ứng; năm 2008: trung ương hỗ trợ 6 triệu đồng/căn, ngân sách thành phố đối ứng 1,2 triệu đồng/căn = 7,2 triệu đồng/căn nhà).

Tuy nhiên, với mức hỗ trợ trên, đến nay một số căn nhà đã xuống cấp, nhưng chưa được hỗ trợ sửa chữa hoặc xây mới (hộ nghèo) do khi đã được thụ hưởng một chương trình/dự án về nhà ở, thì không được hỗ trợ tiếp từ các chương trình/dự án khác về nhà ở. Do đó, Ban Dân tộc đã có văn bản tham mưu đề nghị đến UBND thành phố chỉ đạo UBND quận, huyện khảo sát lập danh sách đối tượng là người dân tộc thiểu số đã thụ hưởng Chương trình 134, hiện nay chưa thoát nghèo hoặc là hộ cận nghèo có nhu cầu được hỗ trợ về nhà ở (cất mới hoặc sửa chữa) và theo báo cáo của 7/9 quận, huyện có thực hiện Chương trình 134, hiện nay có 513 căn nhà cần cất mới; 565 căn cần hỗ trợ sửa chữa (trong đó, xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ có 40 căn nhà cần được hỗ trợ cất mới và 71 căn cần được hỗ trợ sửa chữa).

Đồng thời, Ban Dân tộc cũng có văn bản tham mưu UBND thành phố chỉ đạo lồng ghép các chương trình về nhà ở như: Nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, nhà được hỗ trợ từ các doanh nghiệp… để giải quyết cho các hộ đã được thụ hưởng nhà ở của Chương trình 134 đã hư hỏng nặng đến nay chưa được hỗ trợ.

 

Chia sẻ bài viết