13/11/2013 - 20:51

Đề nghị cho người dân chuyển mục đích sử dụng đất

Cử tri quận Cái Răng đề nghị thành phố xem xét cho người dân chuyển mục đích sử dụng đất từ lúa sang chuyên dùng đối với những nơi không sản xuất lúa được. Nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố như sau:

Hiện nay, quy hoạch sử dụng đất TP Cần Thơ đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 4-5-2013. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thành phố gặp khó khăn về quy định chuyển mục đích từ đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án, công trình theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

Để kịp thời giải quyết việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất lúa, đất lúa nước sang mục đích khác cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tại địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường đã gửi văn bản xin ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các vấn đề liên quan đến chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và chuyên trồng lúa nước (Công văn 277/STNMT-QH ngày 7-2-2013 của Sở Tài nguyên và Môi trường và Công văn số 1581/STNMT-QH Ngày 14-10-2013). Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được hướng dẫn thực hiện. Do vậy, khi có ý kiến hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ thông tin và kịp thời hướng dẫn các địa phương thực hiện đúng theo quy định.

 

Chia sẻ bài viết