21/10/2014 - 22:01

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị cho biết hoạt động phong trào đờn ca tài tử trên địa bàn thành phố

Cử tri đề nghị cho biết hoạt động phong trào đờn ca tài tử trên địa bàn thành phố (Thực hiện theo Nghị quyết TW5 khóa VIII về việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc). Nội dung trả lời của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ, như sau:

- Tổ chức và tham dự các cuộc Liên hoan đờn ca tài tử:

+ Cấp quận, huyện: tổ chức định kỳ 1 lần/ năm.

+ Cấp thành phố: tổ chức định kỳ 2 năm/ lần.

Đã tham dự tất cả các cuộc liên hoan đờn ca tài tử cấp khu vực và toàn quốc, các cuộc liên hoan đờn ca tài tử do tỉnh, thành phố bạn tổ chức mở rộng.

- Về hoạt động câu lạc bộ đờn ca tài tử tại TP Cần Thơ:

+ Tại Trung tâm Văn hóa thành phố: Trung tâm Văn hóa thành phố là đơn vị trực thuộc Sở, tham mưu trong việc xây dựng và phát triển phong trào đờn ca tài tử tại thành phố. Hiện nay, đã tổ chức và duy trì hiệu quả 2 Câu lạc bộ đờn ca tài tử Tây Đô và Tri Âm. Trong đó, câu lạc bộ đờn ca tài tử Tây Đô đã có thành tích đáng kể trong việc tham gia các cuộc liên hoan đờn ca tài tử khu vực và toàn quốc đạt nhiều HCV, HCB cho thành phố trong nhiều năm qua.

Trung tâm Văn hóa thành phố đã và đang tổ chức các lớp đào tạo truyền dạy về chuyên môn đờn ca tài tử và bồi dưỡng kỹ năng thành lập, quản lý câu lạc bộ… góp phần duy trì và thúc đẩy hoạt động.

+ Tại các Trung tâm Văn hóa và Thể thao quận, huyện: Hiện nay, theo thống kê toàn thành phố (các quận, huyện, phường, xã, thị trấn) đã thành lập và hoạt động hiệu quả có hơn 250 đội/nhóm/câu lạc bộ đờn ca tài tử; có gần 2.000 người biết đờn và biết ca tài tử; Tổ chức các "lò" luyện nghề đờn ca tài tử ở Thốt Nốt, Ô Môn, Thới Lai, do các Nghệ nhân hoạt động lâu năm và có uy tín trong hoạt động phong trào đờn ca tài tử thành phố truyền dạy.

Chia sẻ bài viết