16/03/2015 - 21:06

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị cho biết có lộ trình triển khai thực hiện mô hình bác sĩ gia đình

Cử tri huyện Vĩnh Thạnh đề nghị ngành Y tế thông tin cho cử tri biết, thành phố có lộ trình triển khai thực hiện mô hình bác sĩ gia đình, phòng khám gia đình theo Thông tư số 16/2014/TT-BYT của Bộ Y tế hay không? Nội dung trả lời của Sở Y tế TP Cần Thơ, như sau:

UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch 10/KH-UBND ngày 28-1-2015 của về việc thực hiện Đề án bác sĩ gia đình giai đoạn 2015-2020 của TP Cần Thơ. Sở Y tế có văn bản hướng dẫn thủ trưởng các đơn vị y tế tại địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị để xây dựng và triển khai thực hiện Đề án bác sĩ gia đình trong năm 2015 và phấn đấu phát triển mô hình bác sĩ gia đình, phòng khám gia đình theo Thông tư số 16/2014/TT-BYT của Bộ Y tế đến năm 2020, cụ thể như sau:

Năm 2014 toàn ngành đã đào tạo 13 bác sĩ chuyên ngành y học gia đình. Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển mạng lưới phòng khám bác sĩ gia đình trong giai đoạn năm 2015-2020, tối thiểu mỗi năm ngành y tế phải đào tạo được từ 3 - 5 bác sĩ y học gia đình cho mỗi quận, huyện để có đủ số lượng hoạt động của mô hình phòng khám bác sĩ gia đình. Về việc phát triển phòng khám bác sĩ gia đình: Bệnh viện Đa khoa thành phố có ít nhất từ 1 phòng khám bác sĩ gia đình, các quận/huyện phấn đấu có ít nhất 1 phòng khám bác sĩ gia đình trở lên tại địa phương. Ngoài ra, ngành y tế khuyến khích các phòng khám đa khoa, phòng khám tư nhân có đủ điều kiện mở phòng khám bác sĩ gia đình không hạn chế số lượng trên địa bàn thành phố.

Chia sẻ bài viết