27/05/2015 - 10:19

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị bồi thường thiệt hại cho người dân

Cử tri khu vực 7, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, đề nghị cơ quan chức năng xem xét bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng khu hành chính và Trung tâm thể dục thể thao quận Bình Thủy. Nội dung trả lời của UBND quận Bình Thủy, như sau:

Công trình Khu hành chính và Trung tâm Thể dục thể thao quận Bình Thủy có tổng diện tích quy hoạch 20,94 ha, có 198 hộ bị ảnh hưởng. Đến nay, đã lập thủ tục chi trả cho 131/198 hộ với tổng kinh phí bồi thường là 68.381.221.000 đồng. UBND quận đã kiến nghị UBND thành phố cấp kinh phí để tiếp tục chi, khi được cấp bổ sung kinh phí, quận sẽ tổ chức chi trả cho hộ dân theo đúng quy định.

Về mức giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án: Căn cứ các quy định hiện hành về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, ngày 10 -1-2013 UBND quận Bình Thủy đã ban hành Quyết định số 64/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình. Trong đó: Về đất, áp dụng Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 26-12-2012 của UBND thành phố; về nhà, vật kiến trúc, cây trồng vật nuôi và các chính sách hỗ trợ áp dụng Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 4-2-2010 và Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 6-5-2011 của UBND thành phố.

Căn cứ nguyên tắc phương án tổng thể được phê duyệt và các hồ sơ pháp lý có liên quan, UBND quận Bình Thủy ban hành Quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng công trình đã đủ và đúng theo quy định.

Chia sẻ bài viết