24/07/2012 - 21:42

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn chưa xuất phát từ nhu cầu

Cử tri thành phố cho rằng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn thời gian qua chưa xuất phát từ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đào tạo nghề xong nhưng lao động không có việc làm; thời gian đào tạo ngắn, nên người học chưa làm chủ được trình độ chuyên môn, tay nghề. Công văn trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố, như sau:

Công tác dạy nghề cho lao động nông thôn là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta nhằm tạo điều kiện cho người lao động tham gia học nghề, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, để nâng cao năng suất lao động, chuyển đổi nghề và giải quyết việc làm. Thời gian qua, trên cơ sở quán triệt Chỉ thị của Thành ủy, chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội thành phố đã phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương triển khai tốt công tác này và đã đạt được những kết quả nhất định. Năm 2011, đã hỗ trợ dạy nghề cho 5.350 người với 25 nghề; tỷ lệ lao động có việc làm đạt trên 75%.

Tuy nhiên, trong quá trình đào tạo nghề, giải quyết việc làm vẫn còn những hạn chế cần khắc phục như phản ánh của cử tri. Trên tinh thần tiếp thu nghiêm túc các ý kiến, phản ánh của cử tri, thời gian tới Sở Lao động -Thương binh và Xã hội thành phố sẽ tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền quán triệt các chủ trương, chính sách về công tác dạy nghề trong các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân để huy động toàn xã hội tham gia tích cực công tác dạy nghề. Đồng thời, phối hợp với UBND các quận, huyện thực hiện đồng bộ các giải pháp khảo sát, nắm bắt nhu cầu học nghề của người dân trên địa bàn để lập kế hoạch đào tạo nghề trên địa bàn ngày càng hiệu quả hơn, phục vụ tích cực cho phát triển kinh tế -xã hội của quận, huyện nói riêng và của thành phố nói chung.

Bên cạnh dạy nghề ngắn hạn, các địa phương cần quan tâm đến công tác dạy nghề trình độ trung cấp cho người lao động, nhằm tạo ra nguồn nhân lực có tay nghề vững vàng hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển.

Về thời gian đào tạo nghề, sở sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các cơ sở dạy nghề nghiên cứu xây dựng chương trình, thời gian đào tạo của các nghề phù hợp hơn với điều kiện người học, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động.

Chia sẻ bài viết