08/02/2009 - 08:51

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh:

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” có ý nghĩa chính trị sâu sắc

Ngày 7-2, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, bàn về công tác chuẩn bị sơ kết 2 năm (2007-2008) thực hiện Cuộc vận động.

Các thành viên Ban Chỉ đạo đã xem xét và góp ý kiến vào chương trình chuẩn bị sơ kết và bản dự thảo báo cáo sơ kết 2 năm (2007-2008) thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Tại cuộc họp, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh: Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là một cuộc vận động thường xuyên, liên tục, công phu, có ý nghĩa chính trị sâu sắc trong thực tiễn cuộc sống cũng như công tác xây dựng Đảng, xây dựng nền tảng văn hóa Việt Nam. Cần tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động, kết hợp chặt chẽ việc “học tập” với “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác, thể hiện cụ thể trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị hay ngay trong công việc hàng ngày của mỗi con người.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo, trong hai năm qua, toàn Đảng, toàn dân ta đã làm nhiều việc để triển khai Cuộc vận động, làm cho cuộc vận động từng bước trở thành sinh hoạt chính trị rộng lớn trong Đảng và trong hệ thống chính trị, thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân tham gia. Việc tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Cuộc vận động nhằm đánh giá những mặt đã làm được, tìm ra những hạn chế, yếu kém, rút ra bài học kinh nghiệm để khẳng định quyết tâm và định hướng cho những năm tới, trước hết là những năm còn lại của nhiệm kỳ Đại hội X.

Các thành viên Ban chỉ đạo đã nhất trí đánh giá: Hai năm triển khai Cuộc vận động đã tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân về tầm quan trọng của việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Các cấp ủy đã nhận thức rõ về mục đích, yêu cầu và sự cần thiết triển khai Cuộc vận động, qua đó xây dựng Đảng, xây dựng nền tảng đạo đức xã hội. Tuyệt đại bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân coi việc phát động Cuộc vận động là đúng đắn, là sự lựa chọn “đúng” và “trúng”. Các chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong hai năm qua đã có tác động tích cực đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, đáp ứng được yêu cầu của tình hình và nguyện vọng của nhân dân, thu hút được sự đồng tình ủng hộ, tự giác tham gia của đông đảo cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, kể cả chức sắc tôn giáo, người tu hành. Thông qua Cuộc vận động, ý thức tự giác rèn luyện về đạo đức, lối sống của đa số cán bộ, đảng viên được nâng lên, biểu hiện qua các hành động tự giác hàng ngày, trong các mối quan hệ đối với cá nhân, gia đình, với công việc, tập thể và cộng đồng.

Cuộc vận động đã góp phần thiết thực, tạo nên sự chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Qua phản ánh của các ban, ngành, địa phương, cuộc vận động đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng và nhân dân ta trong năm 2007, 2008. Những kết quả thu được trong các lĩnh vực tư tưởng, chính trị, kinh tế- xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng... đều có sự đóng góp của Cuộc vận động. Ở tất cả các ngành, địa phương, lĩnh vực công tác đã xuất hiện ngày càng nhiều tập thể và cá nhân điển hình, gương mẫu trong học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Cuộc vận động cũng đã tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động, góp phần khắc phục một bước tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Các thành viên Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã đóng góp ý kiến về đánh giá những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, đưa ra những nguyên nhân của sự yếu kém, đúc rút những kinh nghiệm có được từ thực tiễn tiến hành Cuộc vận động trong hai năm qua. Đồng thời đưa ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Cuộc vận động trong năm 2009 và đến năm 2011, phấn đấu đưa Cuộc vận động đi vào chiều sâu, trở thành nội dung quan trọng trong mọi hoạt động của các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể ở mọi cấp, mọi ngành.

Kết luận, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chỉ rõ: Từ nay đến ngày tổ chức lễ sơ kết (dự kiến vào ngày 14-2 tại Hà Nội), các ban, ngành hữu quan cần hoàn tất việc chuẩn bị, đặc biệt chú ý việc lựa chọn các tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến trong Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Cần chú trọng chất lượng và tính thực chất của các tấm gương điển hình để có thể làm công tác tuyên truyền hay bài học kinh nghiệm trong thực tiễn tiến hành Cuộc vận động. Báo cáo sơ kết công tác 2 năm Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cần đánh giá đúng mức mặt thành công và hạn chế, nhất là vấn đề học đi đôi với làm của các cá nhân, tập thể trong việc học tập và làm theo tấm gương của Bác. Trong thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động, đưa nội dung cuộc vận động đi vào cuộc sống, đến với từng người, từng cán bộ, đảng viên, công chức... tạo bước chuyển biến về tư tưởng, hành động, dần trở thành những chuẩn mực về nếp sống, cách ứng xử đối với từng đơn vị, cơ quan và từng cá nhân trong cuộc sống. Đặc biệt, chú trọng triển khai Cuộc vận động đến với thế hệ trẻ, xây dựng ý thức trách nhiệm, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân cho những chủ nhân tương lai của đất nước, theo tấm gương của Bác Hồ vĩ đại.

XUÂN KHU (TTXVN)

Chia sẻ bài viết