18/02/2009 - 08:37

Đồng chí Hà Thị Khiết:

Công tác dân vận cần thực sự trọng dân, gần dân, học dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân

Như tin đã đưa, sau hai ngày làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17-2, Hội nghị công tác dân vận toàn quốc năm 2009 đã bế mạc. Tại phiên khai mạc, Hội nghị đã được đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đến dự và chỉ đạo.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã tổng kết một số bài học kinh nghiệm cần thiết trong công tác dân vận là: cần phải đổi mới nhận thức, tư duy công tác dân vận trong hệ thống chính trị; Ban Dân vận các cấp bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, linh hoạt; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ cả hệ thống chính trị làm công tác dân vận dưới sự lãnh đạo của Đảng; coi trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, hội quần chúng; thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy cán bộ làm công tác dân vận...

Đồng chí Hà Thị Khiết nêu rõ 6 nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân vận cần thực hiện trong năm 2009 là: phải quán triệt trong hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể về trách nhiệm về thực hiện những chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp đã được Hội nghị Trung ương lần thứ 9 (khóa X) đề ra. Theo đó, hệ thống dân vận cần tập trung vào các nhiệm vụ: phát huy dân chủ, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân; nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hôi; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:, nhất là việc “làm theo”...

Đồng chí Hà Thị Khiết nhấn mạnh: Hội nghị Trung ương 9 (khóa X) vừa qua tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của công tác dân vận, xác định rõ trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, làm tốt công tác dân vận là làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Phát huy những thành quả đã đạt được về công tác dân vận trong năm qua, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả chức năng tham mưu, đổi mới phong cách chỉ đạo theo hướng bám địa bàn, sát đối tượng để thực sự trọng dân, gần dân, học dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân, chúng ta tin tưởng công tác dân vận của Đảng nhất định giành được nhiều thắng lợi hơn nữa.

HÀ HUY HIỆP (TTXVN)

Chia sẻ bài viết