20/06/2024 - 10:02

Còn lúng túng trong việc chi đảm bảo hoạt động giám sát, phản biện xã hội 

Ủy ban MTTQVN thành phố vừa giám sát (GS) việc thực hiện Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND, ngày 6-10-2017 của HĐND thành phố về việc quy định mức chi bảo đảm hoạt động GS, phản biện xã hội (PBXH) của Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH) tại quận Thốt Nốt và huyện Cờ Đỏ. Qua GS cho thấy: UBND các quận, huyện đã cân đối nguồn ngân sách để đảm bảo chi cho công tác GS, PBXH của Ủy ban MTTQVN cấp quận, huyện. Riêng các tổ chức CT-XH cấp quận, huyện và Ủy ban MTTQVN, các tổ CT-XH cấp xã, phường còn lúng túng trong việc triển khai thực hiện theo Nghị quyết của HĐND thành phố.

Ông Lê Nguyễn Sinh Nhựt, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố, phát biểu trong cuộc làm việc tại UBND quận Thốt Nốt.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Ủy ban MTTQVN và các tổ chức CT-XH trên địa bàn thành phố thực hiện có hiệu quả hoạt động GS, PBXH, HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND. Qua 6 năm triển khai thực hiện, hằng năm, Ủy ban MTTQVN và các tổ chức CT-XH trên địa bàn thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức GS, PBXH đúng theo quy định. Bà Lê Thị Thúy Hằng, Phó Chủ tịch UBND quận Thốt Nốt, cho biết: “Hàng năm, UBND quận quan tâm, giao dự toán phân bổ kinh phí cho hoạt động GS, PBXH của Ủy ban MTTQVN và các tổ chức CT-XH theo quy định. Từ năm 2018 đến nay, Ủy ban MTTQVN và các tổ chức CT-XH quận tổ chức 68 cuộc hội nghị đối thoại, 91 cuộc GS, PBXH và chi trên 290 triệu đồng. Nhìn chung, UBND quận cân đối nguồn ngân sách để đảm bảo chi cho hoạt động GS, PBXH của Ủy ban MTTQVN và các tổ chức CT-XH quận đúng theo tinh thần Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND”.

Tuy nhiên, do kinh phí còn hạn chế, việc lập dự toán chi hỗ trợ cho hoạt động GS, PBXH của Ủy ban MTTQVN và các tổ chức CT-XH quận Thốt Nốt còn thấp. Công tác chi hoạt động GS của các phường chưa đảm bảo theo yêu cầu Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND. Bà Phạm Thị Hồng Thắm, Trưởng Ban Tuyên giáo - Chính sách Luật pháp, Hội LHPN thành phố, thành viên đoàn GS, nói: “Qua GS, hằng năm, Ủy ban MTTQVN và các tổ chức CT-XH cấp phường đều có tổ chức các hoạt động GS, PBXH, nhưng chỉ một vài đơn vị vận dụng chi theo Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND và một số đơn vị lấy mức khoán kinh phí hoạt động của ngành để chi hoạt động GS, PBXH. Tôi đề nghị Ủy ban MTTQVN và các tổ chức CT-XH cấp phường xây dựng kế hoạch GS, PBXH để Ủy ban MTTQVN quận tổng hợp và trình UBND quận lập dự toán chi cho hoạt động GS, PBXH đúng theo nghị quyết của HĐND thành phố quy định”.

Tại huyện Cờ Đỏ, hằng năm, UBND huyện chỉ cân đối, bố trí kinh phí cho Ủy ban MTTQVN huyện để thực hiện hoạt động GS, PBXH. Các tổ chức CT-XH huyện, Ủy ban MTTQVN và các xã, thị trấn tự cân đối kinh phí để thực hiện chi cho hoạt động GS, PBXH. Ông Lê Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ, cho biết: “Hằng năm, Ủy ban MTTQVN và các tổ chức CT-XH xã đều tổ chức GS, PBXH. Tuy nhiên, Ủy ban MTTQVN và các tổ chức CT-XH xã đều phải sử dụng kinh phí hoạt động (mức khoán) của đơn vị để chi cho GS, PBXH”.

Qua GS và làm việc với UBND quận Thốt Nốt và huyện Cờ Đỏ, các thành viên trong đoàn GS nhận thấy Ủy ban MTTQVN và các tổ chức CT-XH chưa triển khai đồng bộ theo tinh thần Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND. Một vài đơn vị còn lúng túng, chưa biết cách vận dụng để chi cho hoạt động GS, PBXH theo Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND. Ủy ban MTTQVN và các tổ chức CT-XH không thuê chuyên gia thẩm định, chuyên gia tư vấn độc lập những trường hợp GS, PBXH có nội dung phức tạp, thuộc lĩnh vực chuyên môn sâu...

Ông Lê Nguyễn Sinh Nhựt, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố, Trưởng đoàn GS,  đề nghị UBND quận Thốt Nốt và huyện Cờ Đỏ chỉ đạo các phòng chuyên môn hướng dẫn giúp Ủy ban MTTQVN và các tổ chức CT-XH triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND. Hằng năm, UBND các quận Thốt Nốt và huyện Cờ Đỏ căn cứ vào kế hoạch GS, PBXH của Ủy ban MTTQVN và các tổ chức CT-XH để dự toán và cân đối kinh phí nhằm tạo điều kiện cho Ủy ban MTTQVN và các tổ chức CT-XH chi cho hoạt động GS, PBXH. Ủy ban MTTQVN và các tổ chức CT-XH của quận Thốt Nốt và huyện Cờ Đỏ phải chủ động xây dựng kế hoạch, đề cương, kết quả GS, PBXH và các thủ tục liên quan để đảm bảo công tác thanh quyết toán đúng theo quy định pháp luật…”.

Bài, ảnh: THANH THƯ

Chia sẻ bài viết