27/01/2021 - 20:12

Chuẩn bị tốt nhất cho Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 

(CT) - Sáng 27-1, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo và Tổ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 (Tổng điều tra).

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: T. TRINH​

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Ngọc Hè yêu cầu Cục Thống kê thành phố nhanh chóng hoàn thiện và triển khai ngay kế hoạch tổng điều tra. Ðồng thời, chuẩn bị chu đáo cho các lớp tập huấn, các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ tổng điều tra… Cục Thống kê phối hợp chặt với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân, doanh nghiệp hiểu rõ mục đích của tổng điều tra. Các thành viên Ban chỉ đạo bám sát kế hoạch, phương án tổng điều tra và địa bàn được phân công để chỉ đạo hoàn thành tốt nhất công tác tổng điều tra. Bên cạnh đó, chủ động phối hợp với các sở, ban ngành, UBND quận, huyện theo dõi, hỗ trợ và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai tổng điều tra…

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên phạm vi cả nước nhằm thu thập thông tin cơ bản về các cơ sở kinh tế, sự nghiệp, phục vụ việc đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Qua đó, làm cơ sở đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Ðảng và Nhà nước. Thời gian thu thập thông tin đối với đơn vị điều tra là doanh nghiệp từ ngày 1-3 đến hết ngày 30-5-2021; đơn vị sự nghiệp, hiệp hội từ ngày 1-3 đến hết ngày 30-4-2021; cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng từ ngày 1-7 đến hết ngày 30-7-2021.

Ðiều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên phạm vi cả nước thu thập thông tin về số cơ sở hành chính, số lượng, trình độ của lực lượng lao động đang làm việc trong các cơ sở hành chính. Kết quả thu chi của cơ sở hành chính ở nước ta nhằm đáp ứng các mục đích: rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách quản lý, kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành, vùng, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực… đáp ứng yêu cầu quản lý của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương… Thời gian thu thập thông tin từ ngày 1-3 đến ngày 30-4-2021.

Hiện nay, TP Cần Thơ đã kiện toàn Ban Chỉ đạo Tổng điều tra, tham gia tập huấn cấp Trung ương tổ chức. Thời gian tới, thành phố triển khai công tác tuyên truyền; tuyển chọn điều tra viên, giám sát viên; tổ chức tập huấn về tổng điều tra…

T. TRINH

Chia sẻ bài viết