28/04/2011 - 08:18

Phiên họp thứ 39 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Cho ý kiến về việc cử Thẩm phán TAND tối cao làm thành viên Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao

Sáng 27-4, tiếp tục phiên họp thứ 39, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về Tờ trình số 04/TANDTC-TTr ngày 7-4-2011 của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao (TANDTC) về việc cử Thẩm phán TANDTC làm thành viên Hội đồng Thẩm phán TANDTC.

Theo Tờ trình của TANDTC thì hiện nay số lượng thành viên Hội đồng Thẩm phán TANDTC có 13 người trong số 17 thành viên theo quy định của Luật tổ chức Tòa án nhân dân (có 7 thành viên là Chánh án, Phó Chánh án TANDTC theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 21 và có 6 thành viên là Thẩm phán TANDTC do UBTVQH quyết định theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 21 của Luật tổ chức Tòa án nhân dân). Như vậy, tính đến tháng 4-2011, số thành viên Hội đồng Thẩm phán TANDTC còn thiếu 4 người so với quy định tại khoản 3 điều 21 của Luật tổ chức Tòa án nhân dân. Các thành viên UBTVQH đều nhất trí với Tờ trình của Chánh án TANDTC về sự cần thiết phải bổ sung thành viên Hội đồng Thẩm phán TANDTC nhằm bảo đảm điều kiện theo quy định của pháp luật để TANDTC thực hiện nhiệm vụ.

Các thành viên UBTVQH cũng tán thành việc ông Trần Văn Cò, Thẩm phán TANDTC, Chánh tòa Tòa phúc thẩm TANDTC tại thành phố Hồ Chí Minh làm thành viên Hội đồng Thẩm phán TANDTC theo đề nghị của Chánh án TANDTC. Ông Trần Văn Cò là người có 24 năm làm Thẩm phán Tòa án cấp tỉnh, hiện tại đã được Chủ tịch nước bổ nhiệm Thẩm phán TANDTC và được Chánh án TANDTC giao nhiệm vụ Chánh tòa Tòa phúc thẩm TANDTC tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông Trần Văn Cò có đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Thầm phán TANDTC.

Cùng trong buổi sáng 27-4, UBTVQH đã thảo luận và cho ý kiến về dự thảo Nghị định về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

PHÚC HẰNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết