10/03/2009 - 21:35

Chi phí ốm đau, thai sản, quyết toán như thế nào?

Hỏi: Trường hợp chi phí ốm đau, thai sản mà công ty chi trả cho người lao động nhiều hơn số tiền 2% tiền đóng bảo hiểm xã hội công ty được giữ lại thì giải quyết như thế nào?

PHAN THỊ NGA
(quận Cái Răng, TP Cần Thơ)

Xung quanh vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Long, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP Cần Thơ, trả lời như sau:

Theo Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30-1-2007 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22-12-2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, thì việc quyết toán chi trả chế độ ốm đau, thai sản theo quy định của người sử dụng lao động với tổ chức bảo hiểm xã hội mỗi quý một lần. Trường hợp số tiền giải quyết ít hơn số tiền được giữ lại thì người sử dụng lao động có trách nhiệm trả lại quỹ bảo hiểm xã hội số dư chênh lệch vào tháng đầu quý sau. Trường hợp số tiền chi trả chế độ ốm đau, thai sản cho người lao động vượt nhiều so với số tiền được giữ lại trong quý, thì người sử dụng lao động chủ động quyết toán sớm hơn với tổ chức bảo hiểm xã hội.

V.L (thực hiện)

Chia sẻ bài viết