30/04/2014 - 20:26

Chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu

(CT)- Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa ký ban hành Công văn số 1804/UBND-NCPC ngày 21-4-2014 về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố; Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã tổ chức quán triệt thường xuyên Chỉ thị số 01/2012/CT-UBND ngày 5-1-2012 của UBND thành phố về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị. Giám đốc Sở Nội vụ phối hợp với Thủ trưởng cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra đột xuất về việc chấp hành Chỉ thị nêu trên của cán bộ, công chức trong địa bàn thành phố, định kỳ tổng hợp báo cáo UBND thành phố xử lý theo quy định. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước của ngành, lĩnh vực phụ trách…

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu Chánh Văn phòng UBND thành phố không tiếp nhận hồ sơ, công việc sau: Hồ sơ, công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở, ngành; hồ sơ không nêu cơ sở pháp lý, không tham mưu, đề xuất rõ ràng cụ thể, không thể hiện quan điểm của cơ quan trình; công việc chưa có sự phối hợp giải quyết của các Sở, ngành liên quan (trường hợp Sở, ngành chủ trì không đủ khả năng và điều kiện giải quyết)...

H.D

Chia sẻ bài viết