02/07/2012 - 22:13

Cần hỗ trợ các xã nghèo xây dựng nông thôn mới

Cử tri huyện Vĩnh Thạnh kiến nghị thành phố cần quan tâm đầu tư, hỗ trợ cho các xã nghèo trong thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới. Công văn trả lời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, như sau:

Thực hiện Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT BNN&PTNT-BKHĐT-BTC, ngày 13 - 4 - 2011 của liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính về hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 4 - 6 - 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Về cơ chế huy động vốn để xây dựng nông thôn mới:

- Thực hiện lồng ghép các nguồn vốn của các Chương trình mục tiêu Quốc gia; các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu trên địa bàn xã.

- Huy động tối đa nguồn lực của địa phương để tổ chức triển khai chương trình.

- Huy động vốn đầu tư doanh nghiệp đối với các công trình có khả năng thu hồi vốn trực tiếp.

- Các khoản đóng góp theo nguyên tắc tự nguyện của nhân dân trong xã cho từng dự án cụ thể.

- Các khoản viện trợ không hoàn lại của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho các dự án đầu tư,…

Đối với kiến nghị của cử tri huyện Vĩnh Thạnh về việc thành phố cần quan tâm cho các xã nghèo trong thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới. Đề nghị Ban Quản lý xã căn cứ đề án xây dựng nông thôn mới của xã được phê duyệt, lập kế hoạch sử dụng vốn cho 5 năm và kế hoạch sử dụng vốn hàng năm trình HĐND phê duyệt và trình Ban Chỉ đạo huyện tổng hợp để có căn cứ phân bổ vốn ngân sách hỗ trợ xã hàng năm. Ban Quản lý xã tổng hợp nguồn vốn ngân sách cấp trên hỗ trợ, vốn có từ ngân sách xã, vốn dân góp, vốn tham gia từ các nguồn khác. Đồng thời, xác định nhu cầu vốn cho các loại công việc phải thực hiện trong năm, đề xuất phương án vốn báo cáo HĐND xin ý kiến. Sau đó, thông báo công khai cho nhân dân trong xã được biết.

Các tiêu chí xây dựng nông thôn mới Ban Quản lý xã nên rà soát lại các nhóm tiêu chí và chỉ tiêu cụ thể không cần đầu tư vốn mà chủ yếu là do sự tập trung lãnh đạo của Đảng ủy, sự quản lý điều hành của UBND xã triển khai thực hiện tốt sẽ đạt chuẩn.

- Tiêu chí thu nhập và hộ nghèo: căn cứ vào tiềm năng, lợi thế quy hoạch của xã, xác định nội dung các giải pháp chủ yếu nhằm chuyển dịch cơ cấu, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm hộ nghèo.

- Tiêu chí nhà ở dân cư: nhà tạm dột nát vận động đóng góp sửa chữa, xây mới cho hộ nghèo.

- Tiêu chí giáo dục: phổ cập giáo dục trung học cơ sở (duy trì, nâng chất); tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học phổ thông, bổ túc, học nghề. Giải pháp vận động, duy trì, nâng chất…

Còn nhóm tiêu chí và chỉ tiêu khác thực hiện thông qua lồng ghép các chương trình dự án, các chính sách khuyến khích phát triển của Trung ương và UBND thành phố và huy động xã hội hóa nguồn lực đầu tư.

Những kiến nghị của cử tri cũng định hướng chỉ đạo của ngành Nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay nhằm tập trung nguồn lực tạo điều kiện để huyện giúp nông dân đẩy mạnh sản xuất, tăng thu nhập, phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

(Còn tiếp)

Chia sẻ bài viết