02/06/2008 - 09:36

Cán bộ, công chức gây thiệt hại tài sản công phải có trách nhiệm bồi thường

(TTXVN)- Liên Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư liên tịch Hướng dẫn việc xử lý trách nhiệm vật chất đối với cán bộ, công chức (CBCC).

Theo đó, CBCC gây thiệt hại về tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị, phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quyết định của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc cấp có thẩm quyền. Trách nhiệm vật chất đối với CBCC là trách nhiệm bồi thường bằng tiền của CBCC cho cơ quan, tổ chức, đơn vị bị thiệt hại về tài sản (mất mát, hư hỏng) do CBCC đó gây ra. Nếu cán bộ, công chức không đủ khả năng bồi thường một lần thì sẽ bị trừ 20% tiền lương hàng tháng cho đến khi bồi thường đủ theo quyết định của người có thẩm quyền.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày có Quyết định thành lập, Hội đồng xử lý trách nhiệm vật chất phải họp, kiến nghị mức bồi thường và phương thức bồi thường thiệt hại vật chất. Trường hợp có nhiều CBCC cùng làm mất mát, hư hỏng hoặc gây thiệt hại đến tài sản của cơ quan, tổ chức, nếu không xác định được mức độ liên đới chịu trách nhiệm và vi phạm của từng người thì mức bồi thường được chia đều cho từng người. Đối với trường hợp tài sản đã hết khấu hao mà vẫn còn giá trị sử dụng thì việc xác định mức bồi thường do Hội đồng xử lý trách nhiệm vật chất căn cứ vào giá trị thực tế tại thời điểm xảy ra hư hỏng, mất mát, thiệt hại để xem xét, kiến nghị.

Chia sẻ bài viết