21/03/2023 - 06:54

Tiền Giang

Các huyện, thị phía Đông thực hiện cắt vụ trên 48.000ha

(CT) - Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang, thực hiện Đề án cắt vụ, chuyển đổi mùa vụ và cơ cấu cây trồng các huyện phía Đông tỉnh Tiền Giang (Đề án), các địa phương đã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng như luân canh cây màu trên nền đất lúa, chuyển đất lúa kém hiệu quả sang cây màu, cây ăn trái góp phần gia tăng hiệu quả sản xuất, phát triển bền vững. Đến nay, tỉnh đã thực hiện chi hỗ trợ gần 91 tỉ đồng để thực hiện cắt vụ với diện tích 48.427ha (trong đó bỏ đất trống 45.033ha, luân canh 3.394ha), chuyển đổi 2.804ha đất sang trồng màu chuyên canh, 3.611ha trồng cây lâu năm và 912ha cỏ.

Tuy nhiên, theo đánh giá của ngành Nông nghiệp tỉnh, việc thực hiện Đề án vẫn còn một số hạn chế như một số cây trồng chuyển đổi mới, chưa đánh giá được khả năng thích nghi nên chưa nhân rộng nhiều; chuyển đổi rời rạc, không tập trung nên việc ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất còn hạn chế... Ngành Nông nghiệp tỉnh Tiền Giang đang phối hợp địa phương vùng Đề án rà soát, đánh giá kết quả thực hiện, từ đó đưa ra những định hướng, giải pháp thực hiện hiệu quả Đề án hơn trong thời gian tới.

Chia sẻ bài viết