08/02/2015 - 17:19

Nhịp cầu dân cử

Các biện pháp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thời gian tới

Cử tri quận Cái Răng đề nghị cho biết các biện pháp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong thời gian tới. Nội dung trả lời của Sở Tư pháp thành phố, như sau:

Tiếp thu ý kiến của cử tri, nhằm tăng cường hơn nữa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân và đối tượng học sinh, sinh viên, Sở Tư pháp đề ra giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, như sau:

- Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật; chú trọng các phương tiện thông tin đại chúng, các loại tài liệu tuyên truyền ra dân ngắn gọn, dễ hiểu; phát động các hội thi tìm hiểu pháp luật để tạo điều kiện giúp người dân nâng cao ý thức tự học tập, tìm hiểu pháp luật.

Sở Tư pháp sẽ tiếp tục biên soạn tài liệu (tờ gấp) phổ biến, giáo dục pháp luật, đồng thời, hướng dẫn, chỉ đạo Phòng Tư pháp quận, huyện - cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện nhân rộng để phân phối, tuyên truyền ra nhân dân.

Sở Tư pháp phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo cơ quan Báo, Đài tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt, tăng cường tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở, đảm bảo việc phủ sóng các địa bàn dân cư.

- Phối hợp với Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên Mặt trận (Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân) tiếp tục thực hiện tốt hoạt động tập huấn kiến thức pháp luật cho cán bộ đoàn, cán bộ hội viên ở cơ sở, qua đó, phục vụ công tác vận động quần chúng chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư.

- Chỉ đạo phát huy, nhân rộng mô hình điểm về sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật thuộc phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, đảm bảo sinh hoạt định kỳ hàng tháng theo Nghị quyết của Đảng ủy phường đề ra; qua đó, vận động nhân dân và đối tượng thanh thiếu niên cùng tham gia.

Nhân rộng các mô hình điểm trong cộng đồng dân cư, các sáng kiến, giải pháp hướng về cơ sở như mô hình "Quán cà phê pháp luật", sinh hoạt Ngày Pháp luật...

- Thực hiện lồng ghép công tác tuyên truyền pháp luật với hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động, qua đó thực phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp cho người dân.

- Phát huy vai trò của thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp; củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động đối với Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp xã và đội ngũ Tuyên truyền viên pháp luật cấp xã.

Chia sẻ bài viết