18/04/2021 - 17:22

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch 

Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Kỳ yên Ðình Bình Thủy.

(CT) - Ðó là mục đích cơ bản được đề ra trong kế hoạch bảo tồn và phát huy di tích lịch sử - văn hóa, di sản văn hóa phi vật thể, làng nghề, danh lam thắng cảnh gắn với phát triển du lịch TP Cần Thơ giai đoạn 2021-2025, vừa được UBND TP Cần Thơ ban hành.

Kế hoạch cũng nhằm huy động sự đóng góp của toàn xã hội trong đầu tư trùng tu, tôn tạo, quản lý và phát huy di sản văn hóa. Nhiệm vụ trọng tâm đối với phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa là đào tạo nhân lực phục vụ tại các di tích, tăng cường công tác quản lý lễ hội, bảo vệ di tích. Giai đoạn 2021-2025, tập trung hoàn thành quy hoạch, thực hiện các dự án đầu tư, tu bổ, tôn tạo di tích đã được phê duyệt đúng tiến độ, nhất là di tích có nguy cơ xuống cấp. TP Cần Thơ cũng tập trung xây dựng và triển khai thực hiện Ðề án “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể TP Cần Thơ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”. Chú trọng tuyên truyền, quảng bá di sản phi vật thể ở Cần Thơ, xây dựng di sản trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, sản phẩm lưu niệm đặc trưng gắn với di tích.

Ðối với công tác phát huy giá trị làng nghề gắn với du lịch, tập trung đầu tư phát triển các làng nghề tiêu biểu thành điểm đến trong tour, tuyến du lịch. Bên cạnh đầu tư, cải tạo hạ tầng làng nghề gắn với du lịch thì công tác tập huấn kỹ năng phục vụ du lịch cho bà con ở làng nghề cũng sẽ được đẩy mạnh. TP Cần Thơ cũng sẽ tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm ở các làng nghề, hỗ trợ bà con làm du lịch gắn với bảo tồn làng nghề.

Tin, ảnh: DUY KHÔI

 

Chia sẻ bài viết